Magisterské štúdium (Master 1 & 2)

a inžiniersky diplom Poznámka: Vo Francúzsku inžiniersky diplom zodpovedá magisterskému diplomu, pozri: “Štúdium vo Francúzsku“ č 1 v časti venovanej vysokoškolskému vzdelávaniu vo Francúzsku.

Univerzity Názov progamu Podrobnejšie informácie
INSTN (Institut National des Sciences et Techniques du Nucléaire) Inžinier jadrovej energetiky   Cieľom študijného programu „Jadrové inžinierstvo“ je umožniť inžinierom špecializovať sa na oblasť jadrovej energetiky. Počas štúdia sa venujú všetkým vedeckým aj technickým aspektom ; od grafického návrhu, optimizácie cez prevádzku až po vyraďovanie jadrových zariadení a to hlavne systémov reaktora. Ide o jedinú možnosť získať inžiniersky titul v odbore „Atómové inžinierstvo“, ktorý je uznaný komisiou pre udeľovanie inžinierskych titulov (Commission des titres d’ingénieur). Rok špecializovaného štúdia je rozdelený na dva semestre : prvý semester od septembra do marca, zahŕňa všetky predmety, prednášky, cvičenia, seminárky (spolu 500 hodín) ; druhý semester, od apríla do konca augusta, niekedy až do konca decembra, je zameraný na vypracovanie záverečného ročníkového projektu, kde študent môže využiť získané zručnosti. http://www-instn.cea.fr/-Diplome-d-ingenieur-Genie-atomique-.html  
Université Paris-Sud 11 Master 1 & 2 Nuclear Energy V prvom ročníku nadobudnú študenti hlavne základné znalosti z fyziky, z chémie a z matematiky (pozri program na nižšie uvedenej adrese). Druhý ročník je rozdelený do piatich špecializácií, ktoré sú zamerané na výskum a prax. ¨      Fyzika a technika jadrových reaktorov
http://www.master-nuclear-engineering.eu/index.php ¨      Design jadrových zariadení
http://www.master-nuclear-energy.fr/fiche.php?spe=2 ¨      Prevádzka jadrových zariadení
http://www.master-nuclear-energy.fr/fiche.php?spe=3 ¨      Palivový cyklus (inžinierstvo alebo rádiochémia)
http://www.master-nuclear-energy.fr/fiche.php?spe=4 ¨      Vyraďovanie z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom
http://www.master-nuclear-energy.fr/fiche.php?spe=5 Tento Master prebieha v partnerstve s ParisTech, s Ecole Centrale de Paris, so Supélec a s INSTN. Výučba je v angličtine. http://www.master-nuclear-energy.fr/index.php  
Université Paris 7 Denis Diderot Master 2 Inžinierstvo jadrovej fyziky Program pozostáva zo spoločného základu a dvoch odborných predmetov, ktoré si môžu študenti zvoliť z piatich možností. Oba voliteľné predmety sa týkajú jadrovej energetiky a zameriavajú sa na technológiu výroby elektriny na jadrovom základe, životnosť jadrových elektrární a zahŕňa aj prípravu na oblasť jadrovej bezpečnosti. Po výbere voliteľných predmetov, pokračujú študenti na INSTN, kde sa zameriavajú na praktické cvičenia na pokusných reaktoroch alebo na simulátoroch. http://www.physique.univ-paris-diderot.fr/M2/IPE/accueil.html 


Magisterské štúdium – pokračovanie

Univerzity Názov progamu Podrobnejšie informácie
Marie-Curie (Paris 6), Fakulta fyziky Master 1 & 2 Špecializácia Jadrové inžinierstvo   Program zahŕňa spoločný základ, po ktorom si študenti vyberajú jednu z nasledujúcich špecializácií . ¨      „Konštrukcia a materiály v jadrovej energetike” ¨      „Termohydraulika v jadrovej energetike” ¨      „Meranie a kontrola v jadrovej energetike“ ¨      „Zdroje, prevádzka a odpady“ ¨      „Bezpečnosť, kritickosť situácii, ochrana pred žiarením“ Niektoré predmety prednášajú  externí pedagógovia (INRSN, INSTN, CEA) http://www.upmc.fr/fr/formations/diplomes/sciences_et_technologies2/masters2/
master_physique_et_applications_m1/specialite_ingenierie_pour_le_nucleaire_m2_pa.html
 
Univerzita Joseph Fourier Grenoble - UFR de Physique Master 1 & 2 Jadrový priemysel a Inženierstvo priemyselného prostredia Tri špecializácie GeDeRa, ADIN a SN sú pre budúcich inžinierov, ktorí by raz chceli obsadiť obsadiť pozíciu vedúceho pracovníka v jadrovom priemysle. Sú zamerané na nasledovné okruhy: ¨      Master GeDeRa (vedecké a technologické nakladanie s rádioaktívnym odpadom) : fyzikálne, chemické, mechanické spracovanie rádioaktívneho odpadu s cieľom minimalizovať náklady a objemy pre výrobcov v prísnom legislatívnom rámci, s ohľadom na človeka a životné prostredie. ¨      Master ADIN (Sanácia a vyraďovanie jadrových zariadení): fyzikálne, technologické a mechanické odstraňovanie starých jadrových zariadení s cieľom minimalizovať náklady a nepriaznivý dopad na človeka a životné prostredie, zvýšiť bezpečnoť pracovníkov v súlade s predpismi. ¨      Master SN (Jadrová bezpečnosť): analýza priemyselných systémov jadrovej energie, analýza jadrového a bežného rizika, ako zabezpečiť maximálnu bezpečnosť jadrových zariadení od ich grafického návrhu, cez výrobu až po ich vyradenie z prevádzky. http://lpsc.in2p3.fr/MasterITDD/  
Univerzita Bordeaux 1, Bordeaux Talence Master 1 & 2
Master Pro Z Fyziky v špecializácii Jadrové prístrojové vybavenie  
Tento Master je dvojročný program pre budúcich manažérov a inžinierov v oblasti prístrojového vybavenia jadrovej energetiky na jednej strane (od spaľovania po nakladanie s odpadmi cez prevádzku a kontrolu procesov, ochranu zamestnancov a životného prostredia) ako aj v oblasti zdravotníctva na strane druhej (röntgen a nukleárna medicína, liečba ionizujúcim žiarením). Profil je založený na dobrých systémoch detekcie a merania (R & D, metrológia, kontrola a nástroje zodpovedajúce normám) ako aj na výbornej znalosti predpisov, kvality, bezpečnosti, ochrany životného prostredia, dozimetrie a ochrany pred žiarením  a to v oboch odvetviach. http://www.ufr-physique.u-bordeaux1.fr/departements/physique/formation/MASTERS/nucleaire 
Univerzita Bordeaux 1 Medzinárodný Master Jadrová fyzika
Vietnam - USA
http://www.ufr-physique.u-bordeaux1.fr/departements/physique/formation/MASTERS/
international%20recto%20jpg.jpg/image_view_fullscreen

« Mastère » - ročný postgraduálny program (maturita + 6)

Mastère predstavuje špecializovaný postgraduálny program,  za ktorý sa zvyčajne platí.  Aj keď nejde o štátný diplom, stále je veľmi populárny na trhu práce.

Univerzity Názov progamu Podrobnejšie informácie
ENSCP ParisTech (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris) & ENSTA ParisTech (Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées) „Mastère“ z jadrového inžinierstva Tento Master je zameraný na všetky vedecké a technické aspekty súvisiace s grafickým návrhom, výstavbou a prevádzkou jadrových zariadení, ako aj na tie, ktoré súvisia s výrobou a opätovným spracovaním jadrového paliva, s dôrazom na otázky bezpečnosti a radiačnej ochrany.  Štúdium sa skladá zo spoločného základu a dvoch pododborov, jeden je zameraný na grafický návrh, výrobu a údržbu jadrových reaktorov, druhý na palivový cyklus a nakladanie s odpadmi.     Zahŕňa 476 hodín vyúčby a šesť mesiacov stáže. Školné: 5 300 € pre jednotlivcov , 10 600 € pre zamestnancov podnikov. http://www.enscp.fr/spip.php?article192  
ENSAM ParisTech (Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers „Mastère“  z jadrovej bezpečnosti   Cieľom tohto Mastère je získanie odborných vedomostí súvisiacich so životnosťou jadrového palivového cyklu, s predpismi v oblasti jadrovej bezpečnosti, s vplyvom žiarenia na materiály, na človeka a životné prostredie, s fyzikálnymi javmi, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnostné funkcie zariadení, s metódami bezpečnostnej analýzy,  s prevádzkovými podmienkami, s charakterizáciou rádiologických nehôd a havárií, s vypracovnaním bezpečnostnej agendy a technických správ (manipulácia s materiálom, ventilácia, požiarna ochrana, transport, ...), s otázkami kvality, študenti sa oboznamujú s organizačnými a ľudskými faktormi, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť,  s riadením krízových situácií a pod. Tento Mastère obsahuje 378 hodín výučby,  od októbra do marca sú jeden týždeň v mesiaci na stáži v podniku a od apríla nastupujú na 7- mesačnú stáž. Prihlásiť sa môžu čerství absolventi, ale aj zamestnanci v rámci celoživotného vzdelávania. Výška školného : 10.000 eur http://graduateschool.paristech.fr/programme.php?code=ENSAM_MSP_SN  
ENSI Bourges
(Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs) „Mastère“
Ochrana a Jadrová bezpečnosť
Cieľom tohto mastère je príprava budúcich špičkových manažérov jadrovej bezpečnosti. Zahŕňa 450 hodín výučby od septembra do februára, od októbra do januára strávia vždy jeden týždeň v mesiaci v podniku a od polovice februára nastúpia na celodennú stáž, ktorá trvá až do septembra. Prihlásiť sa môžu čerství absolventi, ale aj zamestnanci v rámci celoživotného vzdelávania.
Výška školného :10.000 eur http://www.ensi-bourges.fr/formations/les-specialisations/mastere-specialise-ssn  
Ecole internationale du pôle nucléaire de Bourgogne Štúdium pre manažérov priemyselných projektov jadrovej energetiky Toto štúdium je určené inžinierom, ktorí sú už 3-5 rokov v praxi a ponúka prierez všetkých kompetencií potrebných pri výstavbe jadrových elektrárni, pri ich prevádzke, údržbe a vyradení z prevádzky. Výučba prebieha v anglickom jazyku. http://www.polenucleairebourgogne.fr/
index.php?option=com_scr_text_content&task=view&id=13&Itemid=43

Doktorandské a post doktorandské študijné programy:

Univerzity Názov progamu Podrobnejšie informácie
INSTN (Institut National des Sciences et Techniques du Nucléaire)   DEN – CEA
(Riaditeľstvo pre jadrovú energetiku – Komisariát pre atómovú energiu)    
INSTN a CEA ponúka študijný program na vysokej úrovni v oblasti fyziky a inžinierstva jadrových reaktorov (výučba prebieha v anglickom jazyku). V štvrtom ročníku prebieha výučba v deviatich týždňových blokoch od septembra do decembra vo výskumnom centre CEA v  Saclay. Štúdium je určené pre doktorandov a post doktorandov v oblasti jadrovej energetiky ako aj inžinierom z celého sveta, ktorí si chcú prehĺbiť vedomosti alebo rozšíriť svoje zručnosti. Tu je zoznam ponúkaných blokov na rok 2010: ¨      Reactor Multiphysics and Fuel Management  (Prof. P. J. Turinsky) ¨      Materials for Reactor Fuels and Structures (Prof. C. Lemaignan) ¨      Reactor Core Physics: Deterministic and Monte Carlo Methods (Profs. Y. Azmy and C. Diop) ¨      Nuclear Measurements Tools and Techniques (P. Schillebeeckx and H. Safa) ¨      Reactor Kinetics and Reactor Dynamics (Prof. J. Dorning) ¨      Fuel Cycle Back-End and Reprocessing (Profs. B. Boullis and C. Hill) ¨      Nuclear Fuels (LWR, SFR, GCR) (Prof. Y. Guérin) ¨      Uncertainty Quantification, Experimental Validation and Predictive Simulation (Prof. D. G. Cacuci) ¨      The Scientific Basis of Nuclear Waste Management (Prof. B. Bonin) Výška školného : 2000 € pre prvý blok, potom 500 € za každý ďalší blok. V cene sú zahrnuté študijné materiály, pomôcky a strava. Je možné požiadať o štipendium. Podrobnejšie informácie nájdete na nasledujúcej stránke : http://www-instn.cea.fr/-2010-International-School-in-.html  

  Bakalárské štúdium (Maturita + 3)

Zdroj : Campusfrance www.campusfrance.org

Univerzity Názov progamu Podrobnejšie informácie
L2 – BTS Vyšie odborné študium Kontrola ionizačného žiarenia a technické zabezpečenie ochrany Národny inštitút pre jadrové technológie a vedu (INSTN) - Saint-Paul-les-Durance
L2 – BTS Vyšie odborné študium Kontrola ionizačného žiarenia a technické zabezpečenie ochrany CFA – Vzdelávacie centrum pre jadrový priemysel - Thionville
L2 Vyšie odborné študium Zodpovedný za údržbu v blízskosti jadrových zariadení Institut régional universitaire politichnique (IRUP) - Saint-Etienne
L2 Vyšie odborné študium Zodpovedný za údržbu v blízskosti jadrových zariadení so zameraním na inžinierske stavby Institut régional universitaire politichnique (IRUP) - Saint-Etienne
L3 – Licence pro Bakalárské študium profesného zamerania Profesie súvisiace s vyraďovaním JEZ z prevádzky, s odpadmi, s ochranou životného prostredia s priemyselným rizikami"
Partnerské inštitúcie : ¨      Univerzita Nimes (UNIMO) ¨      Univerzita Montpellier 1 (UM1) ¨      A v spolupráci s INSTN
L3 Bakalárské štúdium DNTS (Štátny diplom špecializovaných technológií) Údržba jadrových zariadení Lycée André Malraux - Montereau-Fault-Yonne
L3 Bakalárské študium profesného zamerania Veda a technika; Bezpečnosť osôb a nehnuteľností, odbor Radiačná a jadrová bezpečnosť
IUT de La CIOTAT – vy sunuté pracovisko IUT d'Aix-en-Provence
L3 Bakalárské študium profesného zamerania Veda, technika a zdravie; Energetika a klimatické inžinierstvo odbor Riadenie zásahov   v jadrovom priemysle Département universitaire des sciences d'Agen (DUSA) - Agen
L3 Bakalárské študium profesného zamerania Veda, technika a zdravie; Energetika a klimatické inžinierstvo odbor Radiačná ochrana, vyradenie JEZ z prevádzky a RAO : Projektový manažér
Fakulta Vedy a techniky - Katedra fyziky - Villeurbanne
L3 Bakalárské študium profesného zamerania Veda, technika a zdravie; Riadenie priemyselnej výroby odbor Údržba v jadrovom prostredí. Lycée Alexis de Tocqueville - Cherbourg-Octeville
L3 Bakalárské študium profesného zamerania Veda, technika a zdravie; Údržba pluritechnických systémov odbor Údržba zariadení v jadrovej energetike IUT de Seine et Marne Sud (vysunuté pracovisko Sénart) (IUT) – Lieusaint
L3 Bakalárské študium profesného zamerania Veda, technika a zdravie; Priemyselná výroba odbor Jadrové technológie a radiačná ochrana Katedra fyziky a inžinierstva – Štrasburg
L3 Bakalárské študium profesného zamerania Veda, technika a zdravie; Bezpečnosť osôb a nehnuteľností, odbor Manažment krízových situácií: riziko jadrového pôvodu a vplyv na zdravie Katedra exaktných a prírodných vied – Avignon