Všeobecná charakteristika     Vo Francúzsku je momentálne 9 IPV a to v Paríži, v Štrasburgu, v Bordeaux, v Grenobli , v Lyone, v Toulouse, v Aix en Provence, v Lille, a v Rennes. Spoločne ich nazývame « Sciences Po » s pridaním názvu príslušného mesta. Ak « Sciences Po » figuruje samostante, hovoríme o IPV v Paríži. Vznikol v roku 1872 a je najstarším z 9 inštitútov. Zvyšných osem postupne vznikalo v období od roku 1945 do 1991.

 

     Sciences Po (v Paríži) navštevuje 9.600 študentov, zatiaľ čo zvyšných 8 majú len po 1.000 až 2.000 poslucháčov. Parížsky IPV patrí medzi „grande école“ na rozdiel od ostatných 8, ktoré spadajú pod univerzity. Napríklad IPV v Štrasburgu spadá pod Univerzitu v Štrasburgu, IPV v Bordeaux pod Univerzitu Bordeaux IV atď.


Ponúkané formy štúdia     Všetky IPV ponúkajú päťročné študijné programy s možnosťou získať diplom Master2. Päť rokov je rozdelených do dvoch cyklov : prvý je trojročný so všeobecným zameraním, druhý je dvojročný so špecializovaným zameraním. Nasleduje stručná prezentácia niektorých študijných programov.


Spoločný základ     Prvé tri roky štúdia sú na všetkých IPV zamerané pluridisciplinárne. Prvé dva roky ponúkajú úvod do základov hlavných oblastí spoločenských vied ako sú: právo, ekonómia, história, politické vedy, medzinárodné vzťahy. Na všetkých IPV sú povinné dva zahraničné jazyky.

     Štúdium zahŕňa rok mobility v zahraničí. Na IPV v Bordeaux je to v 2. ročníku, na ostatných IPV v 3. ročníku.


Špecializácie     V 4. ročníku si vyberajú študenti špecializáciu. Tieto sa menia v závislosti od jednotlivých IPV. Najpriek tomu, že mimoparížske IPV podpísali vzájomnú dohodu o „mutualizácii“, je dôležité vybrať si IPV na základe ponúkanej špecializácie. V stručnosti môžeme jednotlivé zamerania zhrnúť do nasledovných špecializácií: verejná správa ; európske záležitosti, medzinárodné a strategické záležitosti ; kultúra, komunikácia a média ; manažment, ekonómia a podniky; žurnalistika; právo atď. Všetky IPV ponúkajú taktiež prípravné kurzy na ENA (Ecole Nationale Supérieure d’Administration).


Podmienky prijatia     Zápis na IPV je možný na základe prijímacích pohovorov, ktoré sa konajú hlavne v 1., 2. a 4. ročníku (po maturite). Existujú aj iné spôsoby prijatia na štúdium, ktorým sa budeme venovať podrobnejšie.


Prijímacie skúšky

 

Dôležitá poznámka k prijímacím pohovorom do 1., 2. a 4. ročníka:


Týkajú sa hlavne študentov, ktorí už absolvovali vo Francúzsku časť štúdia. Zahraníční študenti sa taktiež môžu prihlásiť, ale musia mať výbornú úroveň znalosti francúzskeho jazyka.  Mali by sa nakontaktovať na Oddelenie medzinárodných vzťahov  príslušného IPV ohľadom podmienok prijatia.

 

Prijímacie konanie do prvého ročníka

     Od roku 2008 organizuje 6 IPV spoločné prijímcie konanie (Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Rennes, Štrasburg a Toulouse) pre maturitné ročníky a pre tých čo, maturovali v predchádzajúcom roku (http://cc.iep.fr/). IPV v Grenobli, v Bordeaux a v Paríži si ponechali vlastné prijímacie pohovory.

Prihlásiť sa môžu aj zahraniční študenti. Predzápis bude prebiehať cez internet medzi 1. marcom a 1. júnom 2011. Pri ňom bude potrebné uviesť ekvivalent k francúzskej maturite (baccalauréat). Študenti musia získať potvrdenie o porovnateľnosti k diplomu získanému v zahraničí (Dokumenty vo francúzskom jazyku treba priložiť k papierovej verzii prihlášky). Následne zasadne komisia, ktorá rozhodne o prijatí či neprijatí uchádzača.

     IPV v Bordeaux a v Grenobli akceptujú taktiež diplomy ekvivalentné k fr. maturite a zápisy prebiehajú on line cez ich web stránky :

    * http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/futur_etudiant/admissions/1er_cycle.html#modalites
    * http://www-sciences-po.upmf-grenoble.fr/spip.php?article84

Prijímanie na IPV v Paríži prebieha iným spôsobom. Podrobnejšie sa mu budeme venovať nižšie.

Prijímanie do 2. a 4. ročníka.

     Všetky IPV s výnimkou Paríža organizujú prijímacie pohovory do 2. ročníka pre absolventov prvého alebo druhého ročníka vysokoškolského štúdia.

     V 4. ročníku IPV v Aix en Provence, v Toulouse, v Rennes, v Lyone a v Grenobli organizujú prijímacie konanie pre študentov, ktorí ukončili tretí ročník vysokoškolského štúdia (Licence). IPV v Bordeaux ponúka podobné prijímacie konanie, nie však do 4. ale do 3. ročníka.


Prijímanie na základe prihlášky


Prijímacie konanie vyhradené pre zahraničných študentov

     Niektoré IPV otvorili pre zahraničných študentov „vstupné brány“ na základe prihlášok. Týka sa to IPV v Paríži, v Rennes a v Bordeaux.

Do 1. a 2. ročníka, IPV v Rennes

     IPV v Rennes vytvorilo pre zahraničných študentov v roku 2003 možnosť prijatia do 1. a 2. ročníka na základe prihlášky. Do prvého ročníka môžu byť prijatí držitelia francúzskej maturity alebo jemu ekvivalentného diplomu (slovenská Maturita); do 2. ročníka môžu byť prijatí zahraniční študenti, ktorí absolvovali dva roky vysokoškolského štúdia. Prihlášky musia byť doručené do 31. mája.

http://www.sciencespo-rennes.fr/accueil/modalites-d-admission/acces-etudiants-internationaux/var/lang/FR/rub/6845/profil/7716.html

Do 1. ročníka, IPV v Paríži :

     Univerzitné kolégiá (prvé tri roky štúdia) IPV v Paríži dnes zahŕňa 7 kampusov : Európsky kampus Stredná a Východná Európa v Dijone (cf. v rámiku); kampus Európa-Ázia v Le Havri; kampus Stredný Východ, Stredomorie v Mentone; kampus Francúzsko-Nemecko v Nancy; euro-latinsko-americký kampus v Poitiers; euro-americký kampus v Remeši a kampus v Paríži, ktorý ponúka od septembra 2011 aj euro-africký program.

     Na IPV v Paríži je potrebné uspieť v tzv. „národnom konkurze“. Týka sa hlavne francúzskych maturantov (v rámci francúzskeho vzdelávacieho systému). Napriek tomu sa môžu prilhásiť aj zahraniční uchádzači s maturitou alebo s iným ekvivalentným diplomom a ktorí by sa chceli dostať na Parížsky kampus týmto prijímacím konaním.
Poznámka k Dijonskému kampusu,


Vznikol v roku 2001. Prvý cyklus navštevujú hlavne študenti z približne dvadsiatich krajín (Maďarska, Česka, Slovenska, Poľska, Rumunska, Bulharska, Ruska, Francúzska...), ktorí by chceli neskôr pôsobiť v oblasti európskych záležitostí. Výučba prebieha vo francúzštine, angličtine a v jednom z jazykov Strednej a Východnej Európy. (Poľština, Čeština,  Maďarčina).  Nový anglofónny program umožňuje štúdium aj tým záujemcom, ktorí neovládajú francúzsky jazyk, avšak tento sa učia počas štúdia.           Naproti tomu prijímanie do kampusov mimo Paríža sa uskutočňuje tzv. « medzinárodnou procedúrou » (http://college.sciences-po.fr/admissions#pia). Podmienkou je mať maturitu alebo francúzsku maturitu získanú v zahraničí.  Tento spôsob umožňuje prijatie aj do 1. a 2. ročníka IPV v Paríži po jednom alebo dvoch rokoch štúdia na vysokej škole. Pozostáva z dvoch častí: na základe vyplnej prihlášky a ústneho pohovoru (pohovory väčšinou prebiehajú vo viacerých jazykoch a to vo viac ako 70 mestách sveta). Kandidáti si vyberajú kampus na základe ponúkaných cudzích jazykov a s ohľadom na ich budúce povolanie.

IPV v Bordeaux :

     Slovenskí študenti sa môžu uchádzať o zápis do 3. ročníka na IPV v Bordeaux, ak majú ukončené 2 ale 3 roky vysokoškolského štúdia. Prijímacie konanie je na základe prihlášky a ústneho pohovoru. Prihlášky treba zaslať do 30. apríla 2011. Skúška je rozdelená do troch častí, posúdenie prihlášky, test z francúzskeho jazyka a test z druhého cudzieho jazyka.

     Tí, čo spravia testy na dostatočný počet bodov musia absolvovať pohovor pred komisiou, ktorá rozhodne, či uchádzač bude prijatý priamo do tretieho ročníka. Ak jeho znalosti nie sú dostatočné, môže sa zapísať do vzdelávacieho kurzu CEP (Certificat d’Etudes Politiques, cf. ďalší rámik)  a eventuálne potom nastúpiť do tretieho ročníka, alebo si vybrať zvolené predmety a získať príslušný počet kreditov. Po 3. ročníku študenti pokračujú vo všeobecnom študijnom programe IPV v Bordeaux.

Ak jeho znalosti nie sú dostatočné, môže sa zapísať do vzdelávacieho kurzu CEP (Certificat d’Etudes Politiques, cf. ďalší rámik)  a eventuálne potom nastúpiť do tretieho ročníka, alebo si vybrať zvolené predmety a získať príslušný počet kreditov. Po 3. ročníku študenti pokračujú vo všeobecnom študijnom programe IPV v Bordeaux.


Prijímacie konanie na Master


     Všetky IPV ponúkajú pre zahraničných študentov prijímacie skúšky na úrovni Master, buď na základe prihlášky alebo aj pohovoru. Niektoré IPV, ako napr. v Lille a v Paríži zaviedli špeciálne prijímacie konanie pre zahraničných študentov.

IPV v Lyone,

Umožňuje zápis len do druhého ročníka Mastra:

http://iep.univ-lyon2.fr/index.php?Rub=39

IPV v Aix en Provence

Umožňuje zápis len do druhého ročníka Mastra: http://www.iep.univ-cezanne.fr/formation_presentation3.php#ex1
 

IPV v Rennes

Umožňuje zápis len do druhého ročníka Mastra:

http://www.sciencespo-rennes.fr/accueil/modalites-d-admission/entrer-en-master/var/lang/FR/rub/6785/profil/7716.html

IPV v Toulouse

Umožňuje zápis len do Master 2, ktoré sú v partnerstve s Univerzitou Toulouse 1 Capitole (3 odbory) a Univerzitou Toulouse le Mirail (1 odbor).

http://www.sciencespo-toulouse.fr/spipiep3002/0/fiche___article/&RH=spipiep952

IPV v Bordeaux,

Umožňuje zápis aj do prvého ročníka Mastra. Po jeho ukončení získajú študenti „Diplôme Nationale de Master“ (DNM) a nie diplom IPV v Bordeaux http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/formation_initiale.html

IPV v Štrasburgu

Ponúka približne 15 študijných programov na úrovni  Masters 2, ktoré sú rozdelené do 6 študijných oblastí a pracovných zaradení.

http://www-iep.u-strasbg.fr/FORMATIONS/masters2.html

IPV v Lille

Má svoj vlastný systém prijímania zahraničných študentov, ktorí sa uchádzajú o zápis do 4. ročníka.

Pozri stránku oddelenia pre medzinárodné vzťahy:

http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=96

IPV v Grenobli

Zabezpečuje vývučbu v rámci Master programov Univerzity Pierre Mandès France v Grenobli (IEP v Grenobli spadá pod UPMF). Aj tu študenti, podobne ako v prípade IPV v Bordeaux, získajú diplom DNM Univerzity PMF.

http://www.upmf-grenoble.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=80467437&LANGUE=0

IPV v Paríži

Prijímacie konanie vyhradené pre zahraničných študentov sa robí on line cez stránku IPV a v priebehu celého roka. Nezahŕňa žiadne ústne pohovory okrem niekoľkých špecifických prípadov.

http://admissions.sciences-po.fr/fr/master-procedureinternationale


Absolvovať semester alebo dva na IPV     Všetky IPV majú podpísané dohody o výmenných pobytoch s mnohými zahraničnými univerzitami. Takmer na všetkých IPV je možné uskutočniť výmenný pobyt aj mimo podpísanej dohody.
Výmenné pobyty v rámci podpísanej dohody

     Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť výmenného pobytu na niektorom z IPV, musia kontaktovať oddelenie, ktoré má na starosti tieto mobility na ich materskej univerzite. Vybraní kandidáti sa môžu uchádzať o pobyt na niektorom zo zmluvných IPV prostredníctvom svojej univerzity. V takom prípade hradí školné poplatky vysielajúca univerzita.


Certifikát politických štúdií (CEP)

CEP je univerzitný diplom (DU), ktorý sa pripravuje počas 2 semestrov a zodpovedá 60  kreditom ECTS. Hoci nejde o štátny diplom, umožňuje zahraničným študentom získať osvedčenie o absolvovanom štúdiu vo Francúzsku. Pozor, kritéria prijatia na štúdium sú rôzne v závislosti od školy a od druhu výmenného pobytu, či už v rámci podpísanej dohody alebo mimo nej. Výmenné pobyty bez podpísanej dohody

(Týka sa všetkých IPV okrem Paríža)

     V prípade záujmu absolvovať výmenný pobyt na IPV, s ktorým vysielajúca univerzita nemá podpísanú dohodu, treba do konca apríla alebo mája zaslať žiadosť  a absolvovať test z francúzskeho jazyka. Podmienky sa môžu meniť v závislosti od IPV, preto je vhodné obrátiť sa priamo na oddelenie medzinárodných vzťahov ohľadom podrobnejších informácií. Pozor! V rámci takejto formy výmenných pobytov je potrebné uhradiť školné vo výške 1000€.