Úvod


    Táto téma sa venuje možnostiam štúdia lekárskych a zdravotníckych vied vo Francúzsku : v úvode sa dozvieme aké sú ich špecifiká a potom vysvetlíme, aké majú zahraniční študenti možnosti študovať tieto odbory. V článku nerozoberáme študijný odbor « pôrodná asistentka ».


Štúdium lekárskych a zdravotníckych vied


    Štúdium medicíny, farmácie a zubného lekárstva prebieha na univerzite v spolupráci s CHU (Centre Hospitalier Universitaire – Fakultná nemocnica). Po absolvovaní maturity sú študenti na štúdium prijímaní bez prijímacích pohovorov, ale skúšky na konci prvého ročníka sú veľmi náročné, čím sa počet študentov zredukuje (pozri text v rámčeku).
    Ako ukazuje schéma dole, štúdium medicíny, farmácie a zubného lekárstva je rozdelené do troch stupňov. Ak sa chcete stať zubárom alebo magistrom farmácie, musíte študovať 6 rokov, zubárom špecialistom 8 rokov, všeobecným lekárom alebo lekárnikom so špecializáciou  9 rokov a lekárom špecialistom 11 rokov.

    
Organizácia štúdia


    Pre všetky spomínané odbory trvá prvý stupeň dva roky. Vstup do druhého ročníka je podmienený úspešným absolvovaním všetkých povinných skúšok v prvom ročníku.  Podľa schémy bude od začiatku školského roka 2010 obsah štúdia prvého ročníka (tzv. « L1 Santé ») pre odbory medicína, farmácia, zubné lekárstvo a pôrodná asistentka rovnaký. Podrobnejšie sa mu venujeme v texte v rámčeku. Výučba je zameraná na fyziku, biofyziku, chémiu, biológiu ako aj na humanitné a sociálne vedy. Od druhého ročníka má každý odbor svoju vlastnú organizáciu štúdia, ako sa môžete dočítať nižšie.

Prvý rok bakalárskeho štúdia (L1 Santé), 2010/11

Od septembra 2010 vstupuje do platnosti reforma prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Svojím obsahom pripravuje študentov na skúšky do druhého ročníka a je spoločný pre všetky odbory : medicína, farmácia, zubné lekárstvo a pôrodná asistentka. O štúdium sa môžu uchádzať aj zahraniční študenti, hlavne z členských štátov EÚ, po splnení určitých podmienok (pozri odstavec „Možnosti štúdia...“ str. 10). Zavedenie prvého ročníka L1 zodpovedá snahe nabehnúť na systém LMD (Bakalár- Magister- Doktorát). Je dosť pravdepodobné, že po zavedení prvého ročníka (L1) bude rýchlo nasledovať aj L2 a L3 v každom z odborov.

Skúška, ktorá umožňuje vstup do druhého ročníka, prebieha v dvoch kolách, vždy koncom semestra. Každý rok určí vláda , koľko študentov môže byť prijatých na každý odbor (tzv. Numerus clausus). Prvý ročník je možné opakovať len raz, avšak študent môže obdržať ekvivalent potvrdenia o ukončení prvého ročníka a zmeniť tak študijný odbor napríklad na biológiu, chémiu atď.

Priebeh výučby :

V prvom semestri majú všetci študenti rovnaké predmety a tie isté skúšky. Každý predmet má pridelený koeficient, ktorého veľkosť sa mení v závislosti od zvoleného odboru. Na konci druhého semestra obdrží každý študent 4 rôzne hodnotenia pre každý z odborov a môže sa rozhodnúť, v ktorom z nich bude mať najväčšie šance uspieť. Do druhého semestra si študenti volia predmety v závislosti od zvoleného štúdijného odboru. Na konci druhého semestra absolvujú skúšky zo spoločných predmetov plus skúšky z  vybraných predmetov pre daný odbor. (Zdroj :[1])


Štúdium medicíny


PCEM 2


    Druhý ročník (PCEM 2) je zameraný na prehĺbenie vedmostí získaných v prvom ročníku. Študenti absolvujú odborné stáže v nemocniciach.


Druhý stupeň (DCEM)


    Druhý stupeň je zložený z prvého ročníka (DCEM1) a ďalších troch rokov, ktoré sa bežne nazývajú «externat ». Prvý rok je akýmsi prechodom od výučby základných vied k výučbe patológie. Počas štúdia « externat » musia študenti absolvovať každý rok tri štvormesačné stáže  na rôznych oddeleniach fakultnej nemocnice a 36 služieb v rámci lekárskej pohotovosti. Na konci druhého stupňa (6.ročník) musia študenti zložiť skúšky ECN - Epreuves Classantes Nationales, ktoré sú určujúce pre výber miesta lekára pripravujúceho sa na atestáciu (pozri  nasledujúci odstavec).


Tretí stupeň štúdia (TCEM)


    Na základe výsledkov skúšky ECN si študent môže vybrať voľné miesto lekára špecialistu. Proces výberu sa uskutočňuje dvojstupňovo - cez internet a cez « l’amphithéâtre de garnison » (pozri http://www.anemf.org/-Procedures-de-choix-.html).
    Získanie diplomu DES (Diplôme d'études spécialisées) zo všeobecného lekárstva trvá tri roky, ostatné špecializácie štyri alebo päť rokov. Diplom DES zo všeobecného lekárstva sa dá doplniť diplomom CAPME « Capacité en médecine ». DES z ďalších špecializácii je možné si doplniť diplomom DESC „Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires“ v priebehu ďalších dvoch rokov .
    Tretí stupeň (internat) v sebe zahŕňa šesťmesačné stáže v nemocnici na rôznych oddeleniach (výška platu sa pohybuje od 1336 až 2052 eur v závislosti od toho, v ktorom ročníku  je študent; pri pohotovostných službách je to od 115 do 126 eur). Hoci si študent naďalej zachováva štatút študenta, prácu vykonáva ako samostatný lekár.  Má na starosti svojich pacientov, ale zodpovednosť zaňho nesie lekár “senior”. Ide skôr o prvú pracovnú skúsenosť než o skutočné štúdium ( Francúzsko je vôbec jedna z mála krajín, kde týchto lekárov stále považujú za študentov).
    Študenti, ktorí získali diplom DES alebo DESC a obhájili svoju doktorandskú prácu pred komisiou obdržia Štátny Diplom doktora medicíny (DE).


Štúdium farmácie


Druhý stupeň štúdia farmácie


    Zahŕňa tretí a štvrtý ročník štúdia. Druhý stupeň prechádza od teoretickej výučby k praktickej časti, zameranej viac na štúdium chorôb a ich liečbu. Študenti si vyberajú voliteľné predmety v závislosti od ich budúceho povolania, ktoré smeruje buď do : lekárenstva, priemyslu alebo do výskumu.


Tretí stupeň štúdia farmácie


    Na tomto stupni štúdia si každý študent musí vybrať medzi študijným odborom : lekárenstvo, priemysel alebo výskum (3. krátky cyklus) alebo ísť na „internat“ (3. dlhý cyklus).
    Tretí stupeň predstavuje piaty ročník „nemocnično-univerzitných“ štúdií plus šiesty ročník pre krátky cyklus alebo ďalšie 4 roky štúdia pre dlhý cyklus (internat).
    „Nemocnično-univerzitný“ ročník obsahuje povinnú stáž v nemocnici alebo vo farmaceutickom priemysle pre študentov odboru „priemysel“.
    Počas šiesteho ročníka krátkeho cyklu absolvuje študent šesťmesačnú stáž na plný úväzok v lekárni alebo v priemyselnom podniku a absolvuje povinnú výučbu. Na získanie Štátneho Diplomu doktora farmácie musia študenti obhájiť pred komisiou svoju doktorandskú prácu.
    Dlhý cyklus alebo « internat » trvá štyri roky a študenti poberajú počas jeho trvania plat. Je ukončený získaním jedného zo štyroch diplomov DES : ”Pharmacie industrielle et bio médicale” (PIBM), ”Pharmacie hospitalière et des collectivités” (PHC), ” Biologie médicale” a ”Innovation Pharmaceutique et Recherche” (IPR) .


Štúdium zubnej chirurgie


    Podobne ako štúdium medicíny a farmácie aj štúdium zubnej chirurgie (alebo štúdium odontológie) je trojstupňové : prvý stupeň štúdia trvá dva roky, druhý stupeň tri roky a tretí stupeň môže byť krátky alebo dlhý-  krátky trvá jeden rok, dlhý tri roky.


Druhý stupeň štúdia odontológie (DCEO)


    Na druhom stupni prebieha teoretická výučba týkajúca sa patológie a kliniky chorôb, praktické cvičenia a stáže v nemocniciach na oddeleniach zubného lekárstva.
    Na konci druhého stupňa (DCEO 3) musia študenti úspešne zložiť skúšku CSCT (Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique). Obsahom tejto skúšky je učivo druhého až piateho ročníka a držiteľa certifikátu oprávňuje predpisovať lieky a zastupovať zubárov.


Tretí stupeň štúdia odontológie


Tretí stupeň, krátky cyklus


    Krátky cyklus trvá jeden rok, počas ktorého študent absolvuje klinickú stáž v nemocnici v rozsahu 200 až 250 hodín na oddelení zubnej chirurgie. Krátky cyklus je ukončený získaním Štátneho Diplomu zo zubnej chirurgie, ktorý mu umožňuje vykonávať toto povolanie. V štúdiu môže pokračovať a získať DES z ústnej chirurgie (štyri roky štúdia navyše) alebo je možné získať certifikát špecializovaných klinických štúdií z čeľustnej ortopédie.


Tretí stupeň, dlhý cyklus


    Tretí stupeň sa tiež nazýva  « internat en odontologie » a uchádzači o štúdium musia spraviť štátnu skúšku (concours national). Po troch rokoch získajú študenti « Attestation d’études approfondies » zo zubnej chirurgie. Po obhajobe doktorandskej práce získajú Štátny Diplom zo zubnej chirurgie a titul „ancien interne en odontologie“. (Zdroj [1])
    Dlhý cyklus zatiaľ predpokladá nemocnično-univerzitnú kariéru, ale neskôr pôjde o špecializované štúdium s cieľom zísakť atestáciu z daného odboru (čeľustná a tvárova otopédia alebo ústna chirurgia). Podrobnú schému štúdia odontológie nájdete na nasledovnej adrese : http://www.odontologie.parisdescartes.fr/IMG/pdf/Schema_des_etudes_2009.pdf


Možnosti štúdia pre slovenských študentov


    Spomínané študijné odbory sú dostupné aj pre zahraničných študentov, hlavne z členských štátov EÚ, avšak len za určitých podmienok.

Podmienky výkonu povolania

Treba vo všeobecnosti spĺňať nasledovné podmienky (Zdroj : Ordre National des Médecins [2], Ordre National des chirurgiens-dentistes [3])

·       je potrebné byť francúzskym, andorským, marockým alebo tuniským štátnym príslušníkom alebo štátnym príslušníkom niektorého členského štátu EÚ

·       mať  diplom, certifikát alebo titul  získaný v niektorom z členských štátov EÚ.
pre medicínu pozri : článok L.4131-1 zákonníka verejného zdravotníctva [4]
pre odontológiu pozri odkaz č. [5]

·       byť na zozname lekárskej komory „Ordre des médecins“ alebo komory farmaceutov„Ordre des pharmaciens“ alebo  zubných chirurgov „Ordre des chirurgiens dentistes“


Od prvého ročníka


    Všetci študenti členských štátov EÚ sa môžu prihlásiť do pvého ročníka štúdia, či už je to medicína, farmácia alebo odontológia a pokračovať ďalej v štúdiu za podmienky, že úspešne absolvujú skúšky v prvom ročníku. Študenti sa musia nakontaktovať na nimi zvolenú univerzitu a zistiť si podmienky prijatia na štúdium (požadovaná úroveň francúzštiny atď.).


Nadviazať na štúdium na Slovensku


    Slovenskí študenti, ktorí ešte nezískali diplom z medicíny nemôžu automaticky prestúpiť na Francúzsku univerzitu (pozri odkaz [4] & [5]). Nech je ich študijný odbor akýkoľvek, študenti musia najprv absolvovať skúšky z prvého ročníka a v prípade, že uspejú, komisia rozhodne, od ktorého ročníka budú pokračovať v štúdiu.
 (Zdroj : Campus France, [6] & [7])


Stupeň štúdia “internat” pre zahraničných študentov


    Občania EÚ sa môžu prihlásiť na prijímacie skúšky len v odbore medicína a farmácia za dvoch podmienok : ak získali diplom z medicíny alebo farmácie a toto povolanie aktívne vykonávali v krajine pôvodu aspoň tri roky. (Zdroj: pre medicínu odkaz [8] ; pre farmáciu odkaz [9]). Tretí stupeň v odbore odontológia sa pre zahraničných študentov neotvára. (Zdroj : Ministerstvo zdravotníctva a športu [10])


Doplnkové štúdium: DFMS/DFMSA


Týka sa odborov medicína a farmácia.
Bývalé certifikáty AFS (Attestation de formation spécialisée) a AFSA (Attestation de formation spécialisée Approfondie) budú od 1. novembra 2010 nahradené diplomom DFMS (Diplôme de Formation Médicale Spécialisée) a DFMSA (Diplôme de formation médicale spécialisée approfondie). DFMS je možné získať za dva až štyri semestre a DFMSA za jeden až dva semestre. Zahraniční uchádzači musia byť držiteľmi diplomu, ktorý im umožňuje vykonávanie povolania v krajine pôvodu.
Tieto diplomy sa udeľujú na základe dvojstrannej dohody medzi francúzskou a slovenskou stranou. Z tohto dôvodu je diplom uznaný v krajine pôvodu. DFMS ani DFMS neumožňuje vykonávanie povolania vo Francúzsku. Získané vzdelanie majú študenti využiť v krajine pôvodu. (Pozri : http://www.cofemer.fr/article.php?id_article=700)

Zoznam lekárskych, farmaceutických fakúlt a fakúlt zubnej chirurgie

Zoznam fakúlt podľa odboru nájdete na nasledovných stránkach :

·       medicína:
http://www.isncca.org/FaculteMedecine.php

·       farmácia:
http://www.pharmacie.u-bordeaux2.fr/LIENS/liens.htm

·       zubná chirurgia:
http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/no-cache/devenir-chirurgien-dentiste/les-facultes-de-chirurgie-dentaire.html