Zorientovaťť sa vo francúzskych študijných programoch so zameraním na obchod je veľmi náročné, preto sa v našom tematickom celku budeme snažiťť Vám to uľahčiť .

Štúdium obchodu zahŕňa veľmi veľa odborov od ekonómie, riadenia cez manažment až po logistiku. Podobne sú rôzne aj vzdelávacie inštitúcie, na ktorých prebieha výučba. Štúdium môže byť zdarma alebo spoplatnené, môže prebiehať na verejnej škole alebo na súkromnej. V tomto čísle Vám predstavíme štúdium na verejných školách (tj. na univerzitách a teda bez poplatkov) ako aj na tzv. écoles de commerce (tj. na súkromných školách a za poplatok). 

I. Univerzitné štúdium

1. « Klasické » : Bakalár / Magister / Doktorát  (LMD)

Tak ako aj iné univerzitné odbory, aj štúdium obchodu preberá klasickú schému LMD. Bakalársky stupeň má za cieľ daťť študentom základné ekonomické vedomosti so špecializovaním sav treťom ročníku na : riadenie, manažment, štatistiku, financie, spoločenské aspekty…

Magisterský stupeň nadväzuje na špecializáciu zvolenú na bakalárskom stupni. Ak sa následne študenti rozhodnú pre oblasťť výskumu, môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu.

Francúzske univerzity ponúkajú aj špičkové študijné programy, ktoré konkurujú svojou kvalitou najväčším súkromným « grandes écoles » ako napríklad Univerzita Paris-Dauphine, a to za minimálny poplatok za zápisné : necelých 300 € ročne.

Viac informácií nájdete na : http://www.dauphine.fr/fr/formations-et-diplomes/choisir-une-formation/masters.html

 

2. Inštitúty podnikového riadenia- IAE (Instituts d’Administration des Entreprises) : univerzitná konkurencia francúzskych obchodných „grandes écoles“

      IAE sú síce súčasťou univerzít, avšak s istou mierou samostatnosti.

Aj tu je klasická schéma štúdia : Bakalár- Magister-Doktorát (LMD). IAE sa tešia veľkej obľube u študentov, najmä tých, ktorí si chcú doplniť už nadobudnuté vzdelanie (vedecké, technické, humanitné,..) o ekonomické štúdium.

V súčasnosti je vo Francúzsku 31 rôznych IAE !

Prijatie na IAE prebieha prijímacím konaním, ktoré je zložené z testu spôsobilosti (SIM) a z pohovoru. SIM (Score IAE Message) je národný test spoločný pre 40 univerzít, ktorý umožňuje zápis na viac ako 200 rôznych študijných odborov. Zameriava sa viac na potenciál a na schopnosti študentov ako na ich poznatky.

Niektoré väčšie IAE ( napr. Lyon 3 má až 5000 študentov) konkurujú vysokým obchodným školám. Môžu si dovoliť financovaťť oddelenie pre medzinárodné vzťahy, personál pre kariérne poradenstvo, dynamickú činnosť združení. Iné, menšie IAE pripomínajú skôr « klasické» oddelenia na univerzitách.

V súboji s vysokými obchodnými školami vyhrávajú IAE v jednej oblasti na plnej čiare a to v oblasti poplatkov za štúdium, kde sa platí necelých 300 € ročne.  Na porovnanie, školné na obchodných vysokých školách sa pohybuje vo výške 8000 € ročne.

 

II. Obchodné školy

Pokiaľ ide o súkromné školy existuje rozdiel medzi „Bachelors“ a Obchodnými školami, ktoré sa odlišujú rozdielnym prijímacím konaním.

  1. Bachelors

Ide o školy, ktoré prijímajú študentov hneď po maturite. Vo Francúzsku ich je asi 150 a väčšinou sú pripojené k Obchodným školám.

Štúdium trvá spravidla 3 roky (niekedy aj 4), z ktorých sa jeden alebo dva roky štúdia absolvujú v zahraničí. Štúdium umožňuje získať pracovné skúsenosti a otvára študentom dvere do pracovného života. Najviac sa uprednostňuje obchodný smer (obchodný zástupca, regionálny obchodný zástupca, riaditeľ bankovej alebo poisťovacej pobočky,..). Pracovné miesta v oblasti marketingu, reklamy, ľudských zdrojov a cestovného ruchu taktiež prichádzajú do úvahy.

Bachelor má okrem štúdia v zahraničí aj ďalšie výhody. Netreba na prijatie na štúdium absolvovať prípravné kurzy a v porovnaní s dlhšími študijnými programami je finančne menej náročný.

Existuje viacero spôsobov prijatia na spomínané školy. Jednou z možností je konkurz spoločný pre viaceré školy, napr. Accès, Team, Sésame,Ecristart, Atout+3 aleboPass.

2. Súkromné  vysoké  školy tzv. « Grandes Écoles »

Tieto školy zvyčajne prijímajú študentov po dvoch rokoch prípravných kurzov a ponúkajú trojročné štúdium. V poslednom ročníku si študenti vyberajú odbor, na ktorý sa chcú špecializovať. Najčastejšie je to marketing, financie, zahraničný obchod, ľudské zdroje a reklama. 

Prípravné kurzy pre vstup na Grandes Écoles- klasický postup

Klasický spôsobom ako sa dostať na tieto školy je absolvovanie prípravných vyučovacích kurzov. Ide o kurzy známe pod skratkou CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles), ktoré pripravujú študentov na prijímacie pohovory na francúzske GrandesÉcoles. Tieto dva prípravné roky štúdia sú známe svojou náročnosťou a stresovou záťažou. Predstavujú však tzv. « kráľovskú cestu «  vstupu na Grandes Écoles. Po dvoch rokoch sa študentom ponúkajú dve prijímacie konania. Študenti, ktorí mali najlepšie výsledky písomných skúšok majú možnosť absolvovať ústne skúšky, ktoré pozostávajú z overenia jazykových schopností a z ústneho pohovoru.

Ak chcete získať zoznam „Grandes Ecoles“ zoradených podľa náročnosti prijímacích konaní, kontaktuje nás !

Paralelné prijatie na Grande Ecole (prestup z univerzity)

Prípravné kurzy nie sú jediným možným spôsobom ako sa dostať na obchodné školy. Získanie prvého vysokoškolského diplomu (po 2, 3 alebo 4 rokoch štúdia) umožňuje takisto vstup na Obchodnú vysokú školu. Prijatí môžete byť dvoma spôsobmi : na základe konkurzu a na základe diplomu.

Konkurz :

Táto možnosť prijatia je čoraz viac využívanou, takmer polovica študentov Obchodných škôl, tzv. ESC (Ecoles Supérieures de Commerce) neabsolvovalo prípravné kurzy.

Existujú 2 typy konkurzov : Passerelle a Tremplin.

Prijatie na základe diplomu :

Väčšina obchodných škôl ponúka aj možnosť prijatia na základe diplomu, kde sa výber robí na základe zaslanej prihlášky. Študent musí vydokladovať príslušný stupeň vzdelania (niekedy sa hodnotí aj absolvovaná prax). Výber sa robí na základe motivácie študentov, ich známok a hodnotení a jazykových kompetencií (treba mať dobrú znalosť francúzštiny alebo angličtiny).

Hoci obchodné školy ponúkajú dobrú prípravu na vstup do pracovného života, netreba zabudnúť na vysoké školné poplatky. Napríklad pre zahraničného žiaka (príslušníka EÚ) je to 29 000 € za štúdium na škole ESSEC.

Hodnotenie obchodných škôl

Každý rok robia isté francúzske časopisy hodnotenie viacerých obchodných škôl.

Treba si však uvedomiť, že tieto hodnotenia nepochádzajú zo zdrojov verejných ččiniteľov a preto ich treba brať s určitou  rezervou.

Napriek tomu umožňujú vzájomné umiestnenie jednotlivých škôl, na základe ktorého si môžu vytvoriť relatívny obraz o ich kvalite.

Hodnotenie podľa časopisu L’Etudiant  nájdete tu: http://www.letudiant.fr/palmares/classement-esc/classement-general-0001.html