Téma : Štúdium výtvarného umenia vo Francúzsku > Slovaquie
 

Štúdium umenia je vo Francúzsku organizované spôsobom, ktorý odráža špecifiká tejto oblasti, ktorá je nesmierne široká. Koniec koncov samotný výraz « umenie » označuje také rôznorodé odbory, ako je hudba, bábkové divadlo, ale i to, čomu hovoríme « výtvarné umenie ». A to je predmetom témy tohto čísla.

                Oblasť výtvarného umenia sa týka predovšetkým práce s obrazom, a preto sa tomuto umeniu občas vraví aj « vizuálne umenie ». Zasahuje rôznorodé techniky a činnosti, ako je maľba, sochárstvo, fotografia, video a pod.

Vysoké školy výtvarných umení prijímajú tých, ktorí chcú « robiť umenie » s použitím týchto postupov, a tým sami vytvárať umelecké diela. Tí, čo chcú « slúžiť umeniu », majú aj viaceré možnosti uplatnenia, či už ako analytici diel (teoretické a kritické aspekty)  alebo v oblasti starostlivosti o ne (reštaurátorstvo a uchovávanie), či ako správcovia diel a umeleckých podujatí.

Toto tradičné delenie na ľudí, čo « umenie robia », a tých, ktorí « umeniu slúžia », si drží svoj zmysel, keď sa začnete zaujímať o rôzne druhy vysokých škôl, na ktorých je možné študovať výtvarné umenie. Vo všeobecnosti je možné odlišovať umelecké školy zamerané hlavne na umeleckú činnosť, od univerzít, ktoré vychovávajú predovšetkým « sprostredkovateľov umenia ».

 

  1. Jednotlivé typy škôl

 

Vysokých škôl poskytujúcich vzdelávanie v oblasti výtvarného umenia je viac ako tisíc. Tieto sa delia na jednej strane na univerzity a na druhej strane na vysoké školy výtvarných umení, ktoré sú buď súkromné alebo štátne.

 

1. Vysoké školy výtvarných umení

 

a)                 Štátne školy

Štátne vysoké školy výtvarných umení sú zriadené pod pedagogickým dohľadom Ministerstva kultúry a komunikácie. Diplomy, ktoré vydávajú po ukončení 3 alebo 5-ročného štúdia, sú teda uznané štátom a ich žiaci majú štatút študentov. Tvoria sieť štyridsiatich piatich škôl (rozmiestnených v päťdesiatich ôsmich lokalitách), z ktorých tridsaťštyri sú školy územných celkov a desať sú školy celoštátne, ktoré administratívne a finančne závisia od štátu, zatiaľčo tie prvé sú nezávislejšie a fungujú predovšetkým vďaka prostriedkom prichádzajúcim od územných celkov. Štyridsiata piata štátna škola je Národné štúdio súčasného umenia Fresnoy, ktoré má osobitný štatút.

 

b)                 Súkromné školy

Súkromné vysoké školy výtvarných umení sa vyznačujú väčšou pedagogickou a finančnou nezávislosťou. Poskytujú prevažne tie študijné odbory, ktoré sú úzko späté s trhom práce. Kvôli tomu spolupracujú so sieťami bývalých absolventov, ktoré im pomáhajú organizovať odbornú prax a podporujú študentov v posledných ročníkoch pri hľadaní si odborného uplatnenia.

Diplomy vydávané súkromnými vysokými školami výtvarných umení majú rôznorodú povahu a kvalitu. Štátna komisia pre odbornú certifikáciu (CNCP) zaviedla nástroj s názvom Štátny zoznam odborných certifikácií (RNCP), pomocou ktorého je možné posúdiť úroveň a kvalitu ponúkaného vzdelávania. Študijné odbory súkromných škôl, ktoré nie sú zachytené v RNCP nemajú štátnu garanciu kvality. Takisto je potrebné mať na zreteli, že niektoré štúdiá nedávajú frekventantovi štatút študenta a všetko, čo s tým súvisí (sociálne zabezpečenie, univerzitné jedálne a ubytovanie, atď.).

2. Univerzity

Výučba výtvarných umení na univerzitách podlieha pedagogickému dohľadu Ministerstva vysokého školstva a výskumu. Tým pádom diplomy, ktorými je štúdium zakončené, sú štátom uznané s výnimkou neštátnych diplomov (DU).

Univerzitné štúdium je predovšetkým teoretické a vo všeobecnosti málo zamerané na umeleckú prax v ateliéri, hoci niektoré študijné odbory sa v tomto ohľade trochu vymykajú pravidlu. I keď sa ich študenti venujú nejakej umeleckej disciplíne, štúdium im dáva hlavne nástroje na uvažovanie o ich tvorbe. Výučba na univerzitách venuje veľa času teórii, dejinám alebo manažmentu umenia. Univerzity majú svoje výsostné pole pôsobnosti v « službe umeniu ».

 

  1. Organizácia štúdia

 

Organizácia štúdia sa mení v závislosti od vysokej školy, hlavne čo do prijímacích kritérií. Čo sa týka diplomov, tu je tendencia harmonizovať ich s európskym systémom.

1. Podmienky prijatia

Pokiaľ ide o prijatie na vysokoškolské štúdium výtvarného umenia, je rozdiel medzi univerzitami a vysokými školami ešte väčší. Podmienkou na prijatie do prvého ročníka univerzity je maturita alebo ekvivalentný diplom. Naopak prijatie na umeleckú školu je podmienené úspešným prechodom cez výberový proces, ktorý má každá škola iný. Na uznávaných štátnych a súkromných školách má tento proces podobu prijímacích skúšok, ktorých podmienky sa môžu líšiť, ale v zásade sa skladá z praktickej skúšky, písomnej skúšky zo všeobecných vedomostí a z motivačného pohovoru na základe umeleckých podkladov uchádzača. Na iných súkromných školách sa výberový proces skladá z analýzy uchádzačových podkladov a z pohovoru. Aj keď to nie je povinné, mnohí študenti sa zúčastňujú na prípravných hodinách na prijímacie skúšky na umelecké školy, počas ktorých si vypracúvajú svoje umelecké podklady s pomocou učiteľov a pripravujú sa na jednotlivé skúšky. Na univerzite, tak ako na niektorej vysokej škole výtvarných umení je možné zapojiť sa do prebiehajúceho kurzu. Vo väčšine prípadov vtedy uchádzačovu žiadosť s podkladmi skúma komisia, ktorá vyhodnocuje motiváciu uchádzača a jeho umelecké schopnosti.

Čo sa týka nákladov na štúdium, tu naopak neprevláda rozdiel medzi umeleckými školami a univerzitami, ale rozdiel medzi štátnymi a súkromnými školami. Na štátnych vysokých školách výtvarných umení a na univerzitách sa zápisné pohybuje na úrovni 200 až 400 eur ročne. Avšak na súkromných vysokých školách výtvarných umení sú väčšie rozdiely, výška školného je najčastejšie od 5 000 do 10 000 eur ročne.

2. Diplomy

Ak sa pri štúdiu výtvarného umenia ešte celkom neuplatňuje systém « LMD » (Bakalár-Magister-Doktor), proces, ktorý k tomu speje, je na dobrej ceste. Dokonca je už ukončený v prípade univerzitných študijných odborov, ktoré sa završujú buď bakalárskym (po troch rokoch štúdia) alebo magisterským (po piatich rokoch štúdia), prípadne doktorským diplomom (po ôsmich rokoch štúdia).

Na štátnych vysokých školách výtvarných umení je štátny diplom udeľovaný po úspešnom ukončení dvoch smerov : « umenie a technika », ktorý sa delí na štyri špecializácie (priestorový dizajn, grafický dizajn, dizajn produktu a textilný dizajn), a na smer « umenie a výtvarný prejav », ktorý ponúka tri špecializácie (umenie, komunikácia a dizajn). Štúdium prvého smeru trvá tri roky a po jeho ukončení dostane absolvent štátny diplom z umenia a techniky (DNAT). Druhý smer je zložený z dvoch fáz : prvá trvá tri roky a zakončuje sa štátnym diplomom z výtvarného umenia (DNAP), kým druhý smer v trvaní dva roky je zavŕšený štátnym vyšším diplomom z výtvarného prejavu (DNSEP), ktorý je od roku 2012 uznávaný ako titul Master.

Umelecké školy, či už štátne alebo súkromné, tiež môžu vydávať vlastné diplomy. Posúdiť, prípadne porovnávať tieto diplomy je možné na základe Štátneho zoznamu odborných certifikácií (RNCP), ktorý ich hodnotí známkou od 1 do 5 (pričom 1 je najlepšia možná známka) . Kvalita študijných odborov na súkromných školách, ktoré nie sú v zozname RNCP, nie je štátom zaručená. Žiadna súkromná škola nemôže vydávať štátom uznávané diplomy Master, iba vo veľmi zriedkavých prípadoch, kedy poskytuje výučbu v spolupráci s niektorou francúzskou univerzitou.

 

 

CampusArt  je nástroj slúžiaci zahraničným študentom,

ktorí sa uchádzajú o štúdium vo Francúzsku

CampusArt je sieť šesťdesiatich troch francúzskych škôl poskytujúcich vysokoškolské vzdelanie v oblasti umenia.  Sú to štátne i súkromné vysoké školy výtvarných umení a univerzity.

Zahraniční študenti, ktorí študovali umenie počas minimálne troch rokov, majú možnosť poslať svoje žiadosti o štúdium on-line do všetkých škôl patriacich do siete vytvorením jedinej žiadosti v elektronickej podobe (spolu s « papierovou » verziou). Školy patriace do siete sa spoja s uchádzačmi, ktorí ich zaujali, a prípadne im pošlú návrh na prijatie.

Tí, ktorí majú záujem študovať umeleckú tvorbu, si musia vytvoriť osobnú webovú stránku, na ktorej predstavia svoje diela. Ďalej sa požaduje dobrá úroveň francúzštiny a zaplatenie čiastky 300 eur ako zápisné, ale len v prípade prijatia na niektorú zo škôl siete.

On-line žiadosti je nutné posielať od začiatku októbra do konca februára každého roku.