Kvalitné vedecké a praktické študijné programy so zameraním na podnikovú sféru

Francúzsko je uznávané aj pre kvalitu vzdelávania v oblasti inžinierskych vied.

Francúzske inžinierske študijné programy spájajú teoretickú prípravu vo vedných oboroch s praktickou prípravou na budúce povolanie. Úzka spolupráca s podnikovou sférou je veľkým prínosom z hľadiska pedagogickej činnosti ako aj z hľadiska odbornej prípravy.

Vo Francúzsku je vyše 250 inžinierskych škôl. Zväčša ide o verejné školy, niektoré sú súkromné. Inžinierske školy sú pod dohľadom Komisie pre inžinierske tituly (CTI), ktorá schvaľuje vydávané diplomy. Sú súčasťou dvoch organizácií: Konferencie Riaditeľov Francúzskych inžinierskych škôl  CDEFI) a Konferencie Grandes Ecoles (CGE).

Pokrývajú všetky oblasti inžinierskych vied, niektoré sú so všeobecným zameraním a špecializáciou v poslednom ročníku, iné sa špecializujú na konkrétnu oblasť od prvého ročníka: môžeme ich pripodobniť  ku "katedrám" na zahraničných univerzitách.

Študenti sú prijímaní na základe prihlášky alebo prijímacích skúšok.

Výška zápisného na verejných inžinierskych školách v akademickom roku 2014-2015: 610 €

Inžinierske školy a výskum

Niektoré inžinierske školy ponúkajú v rámci ich doktorandských škôl možnosť získať doktorát. Výučba prebieha na výskumných pracoviskách inžinierskych škôl v spolupráci s univerzitami a špičkovými priemyselnými centrami. Niektoré školy vydávajú svoj vlastný doktorát.

Campus France predstavuje program "n+i":

Sieť "n+i" je konzorcium vyše 70 francúzskych inžinierskych škôl.  Je určený pre študentov alebo mladých zahraničných inžinierov, ktorí majú aspoň jeden diplom rovnocenný diplomu "Bachelor".

  • Kvalitný vedecký a technologický obsah štúdia
  • Štúdium zamerané na humanitné a sociálne vedy (master « n+ »),
  • Hodiny manažmentu a riadenia,
  • Výučba cudzích jazykov (francúzština, angličtina povinná a možnosť pokračovať v používaní rodného jazyka).

Podniky hrajú dôležitú úlohu pri príprave budúcich inžinierov, či už prostredníctvom odbornej povinnej praxe v podniku, alebo pri práci na konkrétnom projekte.