Zjednodušená procedúra > Slovaquie
 
Francúzske ministerstvo zahraničných vecí pristúpilo k zjednodušeniu procedúry týkajúcej sa štipendií francúzskej vlády, ktoré sa premietlo do nasledujúcich 6 bodov.

1 – FINANČNE OHODNOTENÁ STÁŽ
 
Štipendistom, ktorých povinná stáž v rámci štúdia bola finančne ohodnotená, bolo štipendium krátené. Odteraz im bude ponechané v plnej výške.
 
2 –     PRÍSPEVOK NA TLAČ DIPLOMOVEJ ALEBO DOKTORANDSKEJ PRÁCE
 
Študenti, ktorí sú zapísaní na Master 2 programe alebo na doktoráte, dostanú na základe písomnej žiadosti paušálny príspevok na zakúpenie počítačovej techniky, eventuálne znížený paušálny príspevok na tlač diplomových prác alebo správy zo stáže.
 
3 – PRÍSPEVOK NA CESTOVANIE
 
V prípade cestovných nákladov súvisiacich s presunom štipendistu v rámci štúdia bude študentovi udelený príspevok na základe potvrdenia jeho školy.
 Táto procedúra sa bude týkať aj povinných zahraničných ciest v rámci štúdia.
 
4 – PRÍSPEVOK NA UBYTOVANIE
 
Výška príspevku na ubytovanie bola rôzna v závislosti od miesta štúdia. Tento príspevok sa odteraz zjednotí do dvoch kategórií. Jedna bude aplikovaná na región Ile-de-France a druhá na ostatné regióny.
 
 
5 -  ODOBERANIE FRANCÚZSKYCH ODBORNÝCH ČASOPISOV PO SKONČENÍ ŠTÚDIA
 
Možnosť odoberať francúzske odborné časopisy po ukončení štipendijného pobytu sa pre malý záujem ruší.
 
6 – PRÍSPEVOK NA NÁKUP KNÍH A ŠKOLSKÝCH POTRIEB
 
Tento príspevok sa ponechá len pre štipendijné pobyty v dĺžke trvania 3 mesiace a viac. Výnimku tvoria jazykové stáže (BLCD) a stáže pre učiteľov (SPCD), v prípade ktorých môže Campus France udeliť znížený paušálny príspevok.