Tento článok poskytuje informácie o štipendiách na Master 2.

Záujemcovia
Veľvyslanectvo ponúka slovenským študentom štipendiá na jednoročný študijný pobyt vo Francúzsku s odborným zameraním. Tento študijný pobyt môže mať viacero podôb, musí však zodpovedať prinajmenšom piatemu ročníku štúdia po maturite. Záujemcovia o takéto pobyty môžu získať:

  • Master « professionnel »: toto jednoročné štúdium zahŕňa výučbu i odbornú prax a má pracovno-profesné zameranie
  • Master « recherche »: toto jednoročné štúdium zahŕňa teoretické vzdelávanie a je predprípravou na doktorandské štúdium

Študijné odbory
Tento druh štipendií sa týka všetkých oblastí.

Dĺžka pobytu
10 mesiacov

Obdobie
Školský rok 2014/2015 (od septembra 2014)

Žiadosť
Uchádzači o štipendium musia :

  • predložiť predbežný akceptačný list (alebo korešpondenciu s francúzskou univerzitou) plus študijný program


Časový harmonogram
Žiadosti o štipendium s kompletnou dokumentáciou treba adresovať pani Martine Saganovej z oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť najneskôr do 28. februára 2014. Záujemcovia, ktorých žiadosti prejdú prvým výberom, budú pozvaní na pohovor vo francúzskom jazyku v marci/apríli 2014 /presný dátum sa určí neskôr/ O výsledkoch pohovoru budú kandidáti informovaní v priebehu mája 2014 a na študijný pobyt budú môcť vycestovať do Francúzska v septembri 2014.

Poznámka
Platba školného :
Študijné pobyty na získanie diplomov Master nevyžadujú platbu školného. Avšak niektoré vzdelávacie programy, najmä na súkromných školách, bývajú veľmi drahé a štipendium pridelené Francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku pokrýva len časť školného. Rozdiel medzi štipendiom a školným musí zaplatiť štipendista. Záujemcovia o takéto študijné pobyty musia brať tento fakt do úvahy.

Poznámka k úrovni znalosti francúzštiny kandidátov:
Uchádzači musia mať takú úroveň znalosti francúzštiny, aby dokázali po francúzsky rozprávať o svojom študijnom projekte cca 10 minút a odpovedať na otázky výberovej komisie.