Tento článok poskytuje informácie o štipendiách pre doktorandov a výskumných pracovníkov.

Záujemcovia
Tieto štipendiá sú určené doktorandom a výskumným pracovníkom.
Študijno-výskumný pobyt odborného zamerania vo Francúzsku musí byť pre záujemcu opodstatnený, napr. ak si chce osvojiť vo Francúzsku novú techniku, ktorá zatiaľ na Slovensku neexistuje, naštudovať literatúru, ktorá nie je dostupná na Slovensku, vypracovať štúdiu o Francúzsku alebo navštevovať vo Francúzsku špeciálny vzdelávací krátkodobý kurz. Pozor ! V tomto prípade nejde o jazykový študijný pobyt.
Žiadosť na tento druh štipendia môžu predložiť len tí študenti alebo výskumní pracovníci, ktorí už začali doktorandské štúdium.

Oblasti výskumu
Tento druh štipendií sa týka všetkých oblastí.

Dĺžka pobytu
Od 1 do 6 mesiacov.

Obdobie
Najskorší odchod v septembri 2014.

Žiadosť
Uchádzači o štipendium musia :

  • pozývací list z francúzskej strany, v ktorom bude uvedené na aké obdobie a v akej výskumnej oblasti prijíma uchádzača o štipendium.


Uzávierka žiadostí
Žiadosti s kompletnou dokumentáciou treba doručiť pani Martine Saganovej, z oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku najneskôr do 28. februára 2014.

Poznámky:
Poznámka k pozývaciemu listu:
Záujemca o doktorandské štipendium si musí sám vybrať miesto stáže vo Francúzsku a nadviazať potrebné kontakty na získanie pozývacieho listu. Študenti môžu využiť rady a pomoc svojich slovenských učiteľov alebo oddelenia medzinárodných vzťahov svojej univerzity.
Poznámka k znalosti francúzštiny kandidátov:
Záujemcovia o študijný pobyt musia mať takú úroveň znalosti francúzštiny, aby dokázali po francúzsky rozprávať o svojom projekte asi desať minút a odpovedať na prípadné otázky. Záujemcovia o stáž vo výskumných laboratóriách nemusia hovoriť po francúzsky, ak s tým francúzsky vedúci stáže súhlasí. V takom prípade prebieha aj pohovor v angličtine.