Doktorandské štúdium na dvoch univerzitách > Slovaquie
 
V tomto článku nájdete užitočné informácie o spoločnom doktorandskom štúdiu na dvoch univerzitách.

Záujemcovia
Štipendiá na tento druh štúdia udeľuje francúzska vláda mladým vedeckým pracovníkom, ktorí chcú robiť doktorandskú prácu zároveň vo Francúzsku i na Slovensku.
Vedecká práca sa uskutočňuje pod spoločným vedením francúzskeho a slovenského vedúceho práce.
Počas troch rokov absolvuje doktorand šesť mesiacov na jednej a šesť mesiacov na druhej univerzite. V priebehu troch šesťmesačných pobytov vo Francúzsku má doktorand udelené štipendium francúzskej vlády. Po udelení štipendia sa podpíše Zmluva o doktorandskom štúdiu na dvoch univerzitách, kde sú zakotvené podmienky prípravy doktorátu, udelenia diplomu a titutulu.

Dĺžka a miesto pobytu
Doktorandské štúdium prebieha počas 3 rokov, striedavo 6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku, až na niektoré výnimky.

Oblasti výskumu
Tento druh štipendií sa týka všetkých oblastí.

Žiadosti
Uchádzači o štipendium musia :

  • potvrdenie francúzskeho i slovenského školiteľa, že budú viesť doktoranda
  • predložiť pred nástupom na pobyt zmluvu o doktorandskom štúdiu na dvoch univerzitách, ktorú za slovenskú stranu podpisuje dekan fakulty a za francúzsku prezident francúzskej univerzity


Uzávierka žiadostí
Žiadosti o štipendium s kompletnou dokumentáciou treba adresovať pani Martine Saganovej, z oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť najneskôr do 28. 2. 2014. Záujemcovia, ktorých žiadosť prejde prvým výberom, budú pozvaní na pohovor vo francúzskom jazyku /príp. v anglickom jazyku/ v marci/apríli 2014 /presný dátum sa určí neskôr/. O výsledkoch pohovoru budú kandidáti informovaní v priebehu mája 2014 a budú môcť vycestovať do Francúzska  v októbri 2014.

Poznámka k pozývaciemu listu:
Záujemca o štipendium doktorandského štúdia na dvoch univerzitách si musí sám vybrať miesto svojho pobytu vo Francúzsku a nadviazať potrebné kontakty na získanie pozývacieho listu. Študenti môžu využiť rady a pomoc svojich slovenských učiteľov alebo oddelenia medzinárodných vzťahov svojej univerzity.

Poznámka k znalosti francúzštiny kandidátov:
Záujemcovia o štipendium doktorandského štúdia na dvoch univerzitách nemusia hovoriť po francúzsky, ale v tomto prípade musia mať potvrdenie svojho francúzskeho školiteľa, že tým nevzniká nijaký problém. Vtedy sa pohovor pred výberovou komisiou odohráva v angličtine.