Vyhľadávací program na štipendiá: "CampusBourses".

CampusBourses poskytuje aktuálne informácie o štipendiách a umožňuje ich vyhľadávanie podľa vašich kritérií. Nájdete tu štipendijné programy vládnych inštitúcií, miestnych samospráv, podnikov, nadácií a vysokých škôl od bakalárskeho až po postdoktorandské štúdium.


Štipendiá francúzskych verejných inštitúcií a Európskej Únie

V rámci programu Európskej Únie Erasmus+ môžu študenti z európskych štátov získať  štipendium na štúdium vo Francúzsku alebo v inom štáte EÚ. Program Erasmus Mundus ponúka túto možnosť aj študentom, ktorí nie sú občanmi členského štátu EÚ. Štipendiá sú udeľované na dvojročné magisterské štúdium a na multilaterálne programy doktorandského štúdia, ako aj  na niektoré špecifické programy spolupráce.

Francúzske ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí udeľuje veľký počet štipendií pre zahraničných študentov opierajúc sa o rozpočet približne 100 miliónov eur (2008). Ministerstvo priamo financuje 25% štipendií ako napríklad v prípade programov Eiffel alebo Major. 75% štipendií udeľujú veľvyslanectvá. Všetky informácie týkajúce sa udeľovania štipendií môžete získať na Oddelení pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho Veľvyslanectva na Slovensku.

Francúzske ministerstvo pre vysoké školstvo a výskum prideľuje štipendiá na základe sociálnych kritérií francúzskym študentom a študentom z krajín EÚ po ročnom pobyte vo Francúzsku. Ministerstvo rovnako financuje pracovné zmluvy doktorandov, ktoré zastrešujú doktorandské školy („Écoles doctorales“).

Vo Francúzsku sa na verejnom výskume podieľajú vysokoškolské zariadenia a verejné  vedecko-výskumné inštitúcie. Národné centrum pre vedecký výskum (Centre national de recherche scientifique-CNRS) zastrešuje všetky oblasti výskumu, ďalšie sa špecializujú na rozvoj (l'Institut de recherche pour le développement, IRD), na životné prostredie, na riadenie energetiky (l‘Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, ADEME) alebo na výskum mora (l’Institut français de recherche pour l’expoitation de la mer, IFREMER). Tieto inštitúcie poskytujú často v spolupráci s francúzskymi regiónmi štipendiá, ktoré sú spravidla určené pre doktorandov alebo postdoktorandov.

Regionálne rady prerozdeľujú štipendiá študentom a výskumným pracovníkom, ktorí pôsobia v inštitúciách v rámci ich regiónu. Väčšina regiónov poskytuje granty pre doktorandov a postdoktorandov prostredníctvom vedeckých a vysokoškolských zariadení. Najčastejšie zahŕňajú finančnú spoluúčasť  vedeckých pracovísk alebo podnikov. Regionálne štipendiá môžu byť zahraničným študentom udelené aj v rámci podpísanej dohody so zahraničnými inštitúciami.
Niektoré vysokoškolské zariadenia (univerzity alebo „Grandes Écoles“) taktiež ponúkajú štipendijné programy svojim študentom. V prípade záujmu je potrebné obrátiť sa na príslušné oddelenie pre medzinárodné vzťahy, ktoré Vám poskytne informácie o štipendijných programoch verejných inštitúcií. Iné vysoké školy spolupracujú s bankami s cieľom uľahčiť poskytovanie študentských pôžičiek aj pre zahraničných študentov.

Možnosti získania študentských pôžičiek „Paras Education Foundation (TPEF)“

Paras Education Foundation (TPEF)“ je finančným poradcom, ktorý pomáha zahraničným študentom získať pôžičku na financovanie svojho štúdia v zahraničí s ročnou úrokovou sadzbou okolo 8,5% (podľa hodnotení prime lending rate na Wall Street) a s dobou splácania 20 rokov.