Kontrola dosiahnutých vedomostí > Slovaquie
 
Získať diplom alebo pokračovať v štúdiu

Kontrola získaných vedomostí

Vo Francúzsku existujú dva spôsoby kontroly vedomostí:

  • priebežná kontrola, ktorá umožňuje preveriť získané vedomosti na základe skúšok rovnomerne rozložených počas celého roka pre každý vyučovaný predmet.
  • jednorazová kontrola, ktorá kumuluje skúšky zo všetkých predmetov do niekoľkých dní. Táto forma skúšok prebieha dvakrát do roka.

Na univerzitách sú spojené niektoré hodiny do jednotlivých blokov (modulov), ktoré je možné kumulovať: diplom "xy" zahŕňa "n" modulov: niektoré sú povinné, iné voliteľné. Získaný modul môže študent ďalej využiť a preniesť si v prípade záujmu do iného príbuzného študijného programu.

Uznanie výsledkov neformálneho vzdelávania

Ide o súbor jednotlivých nariadení s cieľom uznať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti alebo získaný diplom.

Uchádzač musí vyplniť žiadosť, v ktorej uvedie informácie o dosiahnutom stupni vzdelania, odbornej praxi a svojich kompetenciách. Žiadosť posudzuje komisia, ktorá rozhodne, či uzná výsledky v plnej miere alebo len čiastočne. Pri čiastočnom uznaní výsledkov navrhne komisia uchádzačovi možnosti, ako dosiahnuť požadovanú úroveň vzdelania.

Tento spôsob je veľmi často využívaný francúzskymi univerzitami v prípade zahraničných študentov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu vo Francúzsku.

V praxi rozlišujeme medzi (VAP 85), ktoré umožňuje pokračovať v ďalšom štúdiu bez vydania diplomu a (VAE), ktoré uznáva dosiahnutú úroveň vzdelania s cieľom získať diplom.