Verejné univerzity a PRES centrá nájdete v celom Francúzsku

Vo Francúzsku je 83 verejných univerzít: sú financované zo štátneho rozpočtu. Vydávajú štátne diplomy, ktorých kvalita je garantovaná štátom na základe prísnych kritérií. Vďaka tomu môžu študenti získať kvalitné vzdelanie za primeranú cenu. Univerzity poskytujú vzdelávanie vo všetkých vedných odboroch.

Na univerzitách študuje 80 % študentov, z toho 10% predstavujú zahraniční študenti.  Sú rozmiestnené po celom území Francúzska, vďaka čomu ponúkajú rôznorodé prostredie na život.

Hlavný aktér výskumu vo Francúzsku

Na univerzitnej pôde prebieha najväčší podiel výskumnej činnosti vo Francúzsku: úroveň poskytovanej výučby sa všeobecne hodnotí ako veľmi vysoká. Najnovšie udelené Nobelove ceny za vedu boli udelené práve univerzitným pedagógom.

Francúzsko zaviedlo "Národnú stratégiu pre výskum a inovácie". Ide o zadefinovanie hlavných priorít v oblasti výskumu na obdobie štyroch rokov, ktoré pomôžu odpovedať na výzvy v oblasti poznania, v oblasti techniky ako aj v spoločenskej oblasti.

Na obdobie 2009/2012 sú to:

  • zdravotníctvo, potravinárstvo, biotechnológie
  • ochrana životného prostredia
  • informačno-komunikačné technológie a nanotechnológie

Viac ako 300 doktorandských škôl, v ktorých pôsobí 62 000 pedagogicko-výskumných pracovníkov, zabezpečuje vzdelávanie v oblasti výskumu v úzkej spolupráci s 1200 výskumnými pracoviskami.

 Odborné vzdelávanie na vysokých školách

Študijné programy na univerzitách sú čoraz viac zamerané na odborné vzdelávanie a prepojené na podnikovú sféru. Odborná prax je povinnou súčasťou štúdia a týka sa asi 30 % študentov (60% študentov v druhom ročníku magisterského štúdia - Master 2).

Univerzity vytvorili post koordinátora pre odbornú prax a kanceláriu na podporu zamestnanosti (BAIP), ktorého hlavnou úlohou je informovať študentov o pracovných príležitostiach a možnostiach odbornej praxe a poskytovať poradenstvo v tejto oblasti.

Vo Francúzsku určuje výšku zápisného na verejných školách - na príslušný akademický rok - štát. Na rok 2014-2015 bola výška stanovená na:
- 184 eur na Licence,

- 256 eur na Master,

- 391 eur na Doktorát.
- 610 eur pre študentov inžinierskych škôl

 Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES centrá)

PRES centrá združujú univerzity, špecializované školy  a výskumné pracoviská,  aby mohli spoločne profitovať zo svojho technického zabezpečenia, ako aj zo svojich aktivít.  V súčasnosti pôsobí vo Francúzsku asi 20 PRES centier.

Centrá vznikli ako nástroj na väčšie zviditeľnenie partnerských pracovísk a zároveň je to možnosť konkurovať zahraničným inštitúciám, keďže francúzske výskumné pracoviská sú často malé organizácie čo do počtu zamestnancov.

 PRES centrá môžu koordinovať magisterské a doktorandské študijné programy, ako aj vydávať diplomy pod svojou hlavičkou, a to aj v prípade, že je vzdelávací program zabezpečovaný jednou alebo viacerými partnerskými školami.

 Čo sa týka vedeckej činnosti, všetky publikácie vedeckých článkov sú zverejnené pod jednotnou hlavičkou PRES centra, čo uľahčuje orientovanie sa vo vedeckej publikačnej činnosti jednotlivých členov centra z medzinárodného hľadiska.

Centrá sa aktívne zapájajú aj do činností zameraných na život študentov: či už ide o príjem nových študentov, ubytovanie alebo pomoc pri integrácií zahraničných študentov (kurzy francúzštiny, tútorstvo...), prinášajú podporu a služby, ktoré vám pomôžu úspešne zvládnuť štúdium.