Ako postupovať pri prestupe na francúzsku univerzitu?

Záujemcovia, ktorí už niekoľko rokov študujú na vysokej škole a chcú pokračovať v štúdiu vo Francúzsku, majú jednoduchší postup pri zápise.
Študenti sa obrátia priamo na univerzitu, na ktorej chcú pokračovať v štúdiu. (Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva Vám môže dať potrebné informácie, ale do samotnej procedúry spojenej so zápisom nezasahuje.)
  

Je potrebné:

1) aby sa študent ubezpečil, že štúdium/odbor, ktorý chce študovať (napr. tretí ročník – licence – filologického štúdia, špecializácia Francúzština ako cudzí jazyk; štvrtý ročník štúdia (Master 1) dejín, špecializácia Archeológia) sa vyučuje na univerzite, na ktorú sa hlási.

2) aby študent napísal na univerzitu (všeobecne na oddelenie pre zahraničných študentov, ktoré odovzdá list oddeleniu pre uznávanie ekvivalencie štúdia) a podrobne opísal štúdium, ktoré vykonával na Slovensku, pričom uvedie aj :

  • počet semestrov
  • názvy predmetov
  •  známky a hodnotenia, ktoré počas štúdia získal
  • počet hodín týždenne
  • voliteľné predmety atď.
  • a priloží podrobný životopis.


3) Univerzita na základe týchto informácií navrhne ekvivalenciu, niekedy s istými podmienkami (povinnosť navštevovať určitý kurz vo Francúzsku, jazykový test, doplňujúce štúdium v danom predmete, štátne záverečné skúšky na slovenskej vysokej škole a pod.).

UPOZORNENIE

1) Každá univerzita slobodne rozhoduje o ekvivalencii i o podmienkach prijatia na štúdium. Študent, ktorý požiada o prijatie na vysokú školu vo zvolenom odbore, môže dostať od jednej vysokej školy rozhodnutie o zápise do druhého ročníka, ale od inej vysokej školy do tretieho ročníka. Z tohto dôvodu je dôležité neodísť do Francúzska skôr, ako Vám francúzska univerzita vydá rozhodnutie o ekvivalencii štúdia.

2) Veľa študentov odchádza do Francúzska bez takéhoto rozhodnutia, keďže predpokladajú, že veci „vybavia na mieste“ pri zápise. Tak sa častokrát ocitnú vo veľmi zložitej situácii a niekedy stratia celý rok alebo dva štúdia len preto, že neurobili potrebné kroky pred svojím odchodom do Francúzska.

3) Študent, ktorý dostal rozhodnutie o ekvivalencii a je s ním spokojný, bude ďalej postupovať podľa pokynov univerzity.

4) Je praktické poslať viacero prihlášok na rôzne univerzity (pokiaľ možno aj mimo Paríža, kde je veľký problém s ubytovaním), aby si študent mohol vybrať z viacero možností.

Špecifické prípady : štúdium medicíny, farmácie a odontológie

Všetci študenti členských štátov EÚ sa môžu prihlásiť do pvého ročníka štúdia, či už je to medicína, farmácia alebo odontológia a pokračovať ďalej v štúdiu za podmienky, že úspešne absolvujú skúšky v prvom ročníku. Študenti sa musia nakontaktovať na nimi zvolenú univerzitu a zistiť si podmienky prijatia na štúdium (požadovaná úroveň francúzštiny atď.).

Prestup na francúzsku univerzitu

Slovenskí študenti, ktorí ešte nezískali diplom z medicíny nemôžu automaticky prestúpiť na francúzsku univerzitu. Nech je ich študijný odbor akýkoľvek, študenti musia najprv absolvovať skúšky z prvého ročníka a v prípade, že uspejú, komisia rozhodne, od ktorého ročníka budú pokračovať v štúdiu.

Stupeň štúdia “internat” pre zahraničných študentov

Občania EÚ sa môžu prihlásiť na prijímacie skúšky len v odbore medicína a farmácia za dvoch podmienok : ak získali diplom z medicíny alebo farmácie a toto povolanie aktívne vykonávali v krajine pôvodu aspoň tri roky. Tretí stupeň v odbore odontológia sa pre zahraničných študentov neotvára. Viac informácii sa dozviete v 4. čísle informačného bulletinu Oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva : www.institutfrancais.sk.