Organizácia výučby > Slovaquie
 
Priebeh výučby vo Francúzsku

Organizácia akademického roka

Vo Francúzsku sa začína akademický rok v septembri alebo v októbri a končí sa v máji alebo v júni v závislosti od zvoleného štúdia a školy.

Koncom kalendárneho roka nasledujú dvojtýždňové prázdniny (počas Vianoc a na Nový rok).

Po prvom semestri nasledujú skúšky a semestrálne hodnotenia študentov.

Letné prázdniny sú dlhšie ako dva mesiace a spravidla zahŕňajú mesiace júl a august.

Výučba

Vo Francúzsku, hlavne na univerzitách, rozlišujeme dva spôsoby výučby.

Prednášky (cours magistraux)

Výučba prebieha vo veľkom amfiteátri, kde prednášajúci podáva výklad a študenti si robia poznámky. K prednáškam vydávajú prednášajúci profesori skriptá, z ktorých sa študenti potom pripravujú na skúšky.

TP a TD

Praktické cvičenia (Travaux Pratiques) a semináre (Travaux Dirigés) prebiehajú v malých skupinách. Študenti sa tu podrobnejšie venujú učivu z prednášok. Účasť na týchto hodinách je povinná na rozdiel od prednášok.

V prípade profesijne orientovaných študijných programov (DUT, licence pro a master pro) je do výučby zahrnutá povinná odborná prax v podniku, praktické cvičenia a cvičenia pod vedením profesora.