Štúdium medicíny > Slovaquie
 
Štúdium medicíny prešlo veľkou reorganizáciou a zmeny v roku 2010-2011 sa týkali hlavne zahraničných študentov.

Štúdium medicíny, farmácie a zubného lekárstva prebieha na univerzitách, ktoré spadajú pod fakultné nemocnice tzv. CHU (Centres hospitaliers universitaires). Vo Francúzsku ich je približne 30.

Žiadny zahraničný študent, ktorý nepochádza z EÚ, nemôže pokračovať vo Francúzsku v štúdiu medicíny, musí sa vždy prihlásiť do prvého ročníka.

Študenti z EÚ, ktorí získali diplom po ukončení druhého cyklu lekárskych štúdií alebo jemu ekvivalentný diplom, alebo zahraniční študenti, ktorí získali tento diplom vo Francúzsku, môžu pokračovať ďalej v špecializácii tzv. Tretím cyklom lekárskych štúdií (TCEM). Musia podstúpiť prijímacie konanie na celoštátnej úrovni: "épreuves nationales de classement", (bývalý "concours à l'internat").

Zahraničný študent, ktorý nepochádza z EÚ a v krajine pôvodu ešte nezískal magisterský diplom z medicíny, sa musí vo Francúzsku prihlásiť do prvého ročníka lekárskych štúdií (tzv. PAES od roku 2010) a urobiť ťažké skúšky po prvom roku štúdia. Až potom môže pokračovať v ročníku, ktorý nadväzuje na jeho predchádzajúce štúdium v krajine pôvodu.

Le concours de l'internat à titre étranger

Ide o prijímacie konanie pre uchádzačov mimo EÚ, ktorí sa chcú vo Francúzsku prihlásiť do tretieho cyklu lekárskych štúdií a získať po 4 rokoch diplom DES (Diplôme d'Etudes Spécialisées) alebo po 5 rokoch DES z chirurgie. Ide o nasledovné lekárske špecializácie:  anestéziológia a resuscitácia, medicínska biológia, gynekológia-pôrodníctvo, verejné zdravotníctvo, psychiatria a chirurgia. V roku 2010 mohli prijať 20 uchádzačov na všetky uvedené disciplíny okrem chirurgie. Zoznam voľných miest sa zverejňuje v mesiaci február a prihlášky je potrebné zaslať do konca marca.

Špecializované diplomy pre zahraničných lekárov

Pre zahraničných lekárov (mimo EÚ) je možné absolvovať vo Francúzsku špecializované programy s cieľom získať nasledovné diplomy:

- DFMS (diplom lekárskych špecializovaných štúdií) je možné získať po 2 až 6 semestroch štúdia. Prihlásiť sa môžu lekári, ktorí si robia špecializáciu v krajine pôvodu.

- DFMSA (diplom prehĺbených lekárskych špecializovaných štúdií) je možné získať po 1 až 2 semestroch. Prihlásiť sa môžu len lekári, ktorí už získali špecializáciu v krajine pôvodu.

Počet voľných miest pre každú špecializáciu sa stanovuje ministerským nariadením. Uchádzači musia urobiť prijímacie testy (aj z francúzskeho jazyka). Prijímacie konanie prebieha na Francúzskom veľvyslanectve v krajine pôvodu uchádzačov a to v prvom štvrťroku.

Uchádzači o štúdium medicíny vo Francúzsku by mali ovládať francúzsky jazyk aspoň na úrovni B2.