Bakalárske a magisterské štúdium > Slovaquie
 
Bakalársky a magisterský študijný program môžete absolvovať na univerzitách, na "grandes écoles" alebo špecializovaných školách a môžu mať rôzny priebeh v závislosti od typu školy.

Na univerzite

Štúdium je rozdelené do troch stupňov:

  • Bakalár: (trojročné štúdium) zodpovedá 6 semestrom, po ktorých je možné získať 180 kreditov.
  • Magister: (päťročné štúdium) zodpovedá 4 semestrom a 120 kreditom.

Pri magisterskom štúdiu si môžete zvoliť: master "recherche" (bývalé DEA), ktorý predpokladá pokračovanie v štúdiu doktorátom alebo master "professionnel" (bývalé DESS), ktorý pripravuje študentov pre trh práce.

Zahraniční študenti môžu byť prijatí priamo do prvého alebo druhého ročníka magisterského štúdia v závislosti od toho, či mu francúzska škola uzná celé absolvované štúdium v krajine pôvodu alebo len jeho časť.


Na Grandes Ecoles a na špecializovaných školách

Štúdium trvá päť rokov a zahŕňa dvojročnú prípravku, ktorá prebieha buď na samotných "Grandes Ecoles" alebo v "classes préparatoires", ktoré prebiehajú na odborných stredných školách.

Prípravné ročníky na štúdium na "Grandes Ecoles" (CPGE),  nazývané aj "prépa"  sú známe svojou náročnosťou a po ich absolvovaní sa môžu študenti prihlásiť na viaceré prijímacie skúšky na "Grandes Ecoles".

Po piatich rokoch štúdia získajú študenti diplom svojej "Grande Ecole" ako aj titul Magister (Master).

Špecializované školy nespadajú pod verejný sektor a diplom, ktorý študenti získajú nemusí automaticky znamenať aj udelenie titulu Magister (Master).