Diplomy a ekvivalencie > Slovaquie
 
Spoločný harmonizovaný vysokoškolský systém v Európskej Únii.

Diplomy

Vo Francúzsku prijali trojstupňový systém "LMD" (Licence – Master - Doctorat), spoločný pre väčšinu krajín Európskej Únie. Jeho cieľom je uľahčiť mobilitu študentov v rámci EÚ ale aj mimo nej.

Udelenie diplomov na základe tejto štruktúry závisí od počtu absolvovaných semestrov a množstva získaných kreditov ECTS:

Licence (Bakalár): zodpovedá 6 semestrom štúdia a 180 kreditom (3 roky štúdia)

Master (Magister): zodpovedá 4 semestrom štúdia a 120 kreditom (2 roky štúdia) spolu 10 semestrov a 300 kreditov

Doctorat (Doktorát): zodpovedá 6 semestrom štúdia

ECTS : Európsky systém transferu kreditov
Medzinárodné uznávanie diplomov a štúdia je založené na spoločnom systéme kreditov tzv. ECTS (Európsky systém transferu kreditov). Získané kredity sa dajú prenášať a kumulovať, napríklad v rámci študijného programu, ktorý prebieha na viacerých univerzitách.

Štátne diplomy (licence, master, doctorat) sú vydávané pod štátnym dohľadom:

  • štátne diplomy vydávané univerzitami a inými verejnými vysokoškolskými inštitúciami (štátne umelecké školy, vysoké školy architektúry…) vyžadujú dodržiavanie prísnych kritérií kvality. Vydávané diplomy majú rovnakú váhu bez ohľadu na to, aká škola ich vydala.
  • inžiniersky diplom je taktiež štátny diplom a školy, ktoré ho vydávajú sú akreditované Komisiou pre udeľovanie inžinierskych titulov (CTI).
  • podobnú akreditáciu majú aj niektoré obchodné školy, ktorých diplomy sú vydávané pod hlavičkou ministerstva školstva. Niektoré z týchto škôl získali aj medzinárodnú akreditáciu alebo certifikát kvality (napr. Equis, AACSB).
  • umelecké školy, ako aj špecializované školy vydávajú taktiež štátne diplomy.

Ekvivalencie

Vo Francúzsku neexistuje automatické vydávanie ekvivalencie medzi zahraničnými diplomami a francúzskymi.

Každá škola rozhoduje samostatne o prijatí/neprijatí študenta na štúdium, v závislosti od jeho predchádzajúceho štúdia a požadovaných nárokov na absolvovanie zvoleného študijného programu, čo im umožňuje zostavovať kvalitné programy a garantovať  vysokú úroveň vzdelávania.

ENIC NARIC FRANCE môže vystaviť doklad o uznaní dosiahnutého vzdelania v zahraničí vzhľadom na francúzsky systém. Toto potvrdenie nenahrádza ekvivalenciu k diplomu, ale niektoré vysokoškolské zariadenia ju vyžadujú.