Erasmus + je nový program Európskej únie v oblasti vzdelávania, mládeže a športu na obdobie rokov 2014-2020.

Zahŕňa 7 aktivít v rámci programu Vzdelávanie a Celoživotné vzdelávanie, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, ako aj program Mládež v akcii.

Rozpočet na obdobie 7 rokov predstavuje 14,7 miliárd eur. Podmienky účasti na programe a spôsob financovania sa zjednodušili v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Štipendium na mobilitu budú môcť využiť vyše 2 milióny študentov do roku 2020.

Erasmus + je súčasťou stratégie « Európa 2020 » a jeho cieľom je posilniť prístup občanov k vysokoškolskému vzdelaniu.

Program Erasmus + sa zameriava na tri hlavné ciele:

  • Kľúčová aktivita 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Kľúčová aktivita 1 je zameraná na mobilitu študentov a zamestnancov, vrátane partnerských krajín mimo EÚ. Účastník mobility môže získať kredity, diplom, absolvovať spoločný magisterský študijný program a tiež získať pôžičku na financovanie magisterského štúdia.

  • Kľúčová aktivita 2: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Kľúčová aktivita 2 sa zameriava na uľahčenie nadväzovania spolupráce medzi rôznymi partnermi (univerzitami, organizáciami pre odbornú prípravu, podnikmi, miestnou samosprávou…), na podporu inovatívnych postupov a na posilnenie spolupráce partnerských krajín. KA2 zahŕňa strategické partnerstvá, znalostné aliancie, ako aj projekty medzinárodnej spolupráce s partnerskými krajinami (Budovanie kapacít).

  • Kľúčová aktivita 3: Podpora reformy politík

Podpora reformy politík v členských štátoch EÚ sa zameriava na posilnenie opatrení, ktoré uľahčujú mobilitu a podporujú koordináciu členských štátov EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu.

Špecifické aktivity Jean Monnet a šport sú doplňujúcou súčasťou tohto nového programu.

Európska komisia zadefinovala priority, ciele a podmienky účasti na programe, ktorý spravuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli. Na Slovensku vám všetky informácie o tomto programe poskytne agentúra SAAIC.