Erasmus Mundus > Slovaquie
 
Erasmus Mundus je európsky program zameraný na zlepšenie kvality vysokoškolského štúdia a na posilnenie medzikultúrneho porozumenia.

Erasmus Mundus podporuje mobilitu a spoluprácu medzi európskymi a neeurópskymi univerzitami. Cieľom je propagovať Európsku Úniu ako priestor excelentného vysokoškolského vzdelávania vo svetovom meradle, prispieť k udržateľnému rozvoju vysokého školstva v tretích krajinách a ponúknuť študentom lepšie pracovné uplatnenie.

Na roky 2009-2013 je v programe pripravených 950 miliónov eur.