Financovanie doktorandského štúdia > Slovaquie
 
Vydokladovanie finančných prostriedkov je často nevyhnutnou podmienkou na zápis na doktorandské štúdium.

Existujú viaceré možnosti financovania doktorandského štúdia.

Doktorandská zmluva so štatútom štátneho zamestnanca.

Doktorandská zmluva nahradila zmluvy o príspevku na výskum a asistentské zmluvy začínajúcich vysokoškolských pedagógov (moniteur de l’enseignement supérieur). Je to pracovná zmluva v súlade s verejným právom.

Upravuje doktorandovi predmet a dĺžku zmluvného pomeru a zverené aktivity. Doktorand má právo na dovolenku a obdobie počas doktorandskej zmluvy sa mu zarátava do služobného veku rovnako ako v prípade štátnych zamestnancov. Pracovný čas zodpovedá francúzskemu pracovnému času 35 hodín týždenne.

Doktorandi, ktorí sa venujú výhradne len výskumnej činnosti dostávajú v hrubom 1 685 € mesačne a tí, čo sa venujú aj výučbe a ďalším aktivitám dostávajú v hrubom 2025 € mesačne.

Uvedené sumy môžu jednotlivé pracoviská navýšiť v závislosti od profilu kandidátov a špecifických potrieb výskumných pracovísk.

Priemyselné dohody o vzdelávaní prostredníctvom výskumu (CIFRE)

Priemyselné dohody CIFRE umožňujú mladým vedecko-výskumným pracovníkom realizáciu ich doktorandských prác v podniku, v ktorom pracuje na projekte výskumu a vývoja v spolupráci s externým vedeckým kolektívom.

Spoločné medzinárodné doktoráty (cotutelle de thèse)

Pri tejto forme doktorátu musí byť podpísaná dohoda o dvojitom doktoráte (convention de cotutelle de thèse), ktorá stanovuje presné pravidlá a podmienky, za ktorých môže zahraničný študent získať francúzsky diplom PhD aj doktorský diplom svojej domovskej univerzity:

  • doktorand píše doktorandskú prácu pod vedením dvoch vedúcich doktorandskej práce (francúzskeho a slovenského);
  • doktorát prebieha striedavo na oboch univerzitách (väčšinou 6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov);
  • v dohode o dvojitom doktoráte sa určí, v akom jazyku bude písaná doktorandská práca;
  • obhajoba prebieha pred jednou zmiešanou slovensko-francúzskou komisiou a doktorand získava dva diplomy PhD (slovenský aj francúzsky).

Táto forma doktorátu neprináša automaticky aj jeho financovanie, avšak je možné uchádzať sa o viaceré štipendijné programy.

Vo Francúzsko boli založené tzv. "collèges doctoraux", ktoré združujú francúzske a zahraničné univerzity so zameraním na realizáciu spoločných doktorandských prác.