Inžinierske diplomy

Inžiniersky diplom

Inžiniersky diplom je štátny diplom, ktorý môžete získať na univerzite v inžinierskych odboroch, na technických univerzitách alebo na inžinierskych školách.

Sú kontrolované Národnou komisiou pre inžinierske tituly, ktorá garantuje ich kvalitu.

Inžiniersky diplom môže získať len ten študent, ktorý absolvoval minimálne 24 mesiacov na tej istej škole.
Inžiniersky diplom je možné získať po 5 rokoch štúdia, ktoré môžu prebiehať rôzne v závislosti od študijného programu.

Prijatie na štúdium je vždy podmienené výberovým konaním. (prijímacie skúšky, pohovor alebo na základe prihlášky). Študenti sú prijímaní po ukončení maturity na päťročný študijný program  alebo po štvrtom ročníku inžinierskeho štúdia v prípade špeciálnych študijných programov, ako napríklad v prípade programu "n+i". 


Inžiniersky diplom zodpovedá európskemu stupňu vzdelania Master.

Špecializované inžinierske diplomy

Asi 20 inžinierskych škôl ponúka špecializované študijné programy, po absolvovaní ktorých je možné získať štátny diplom, uznaný Komisiou pre inžinierske tituly,  pod názvom "diplôme d'ingénieur de spécialisation". Študenti, ktorí  už majú inžiniersky titul, ho môžu získať po roku ďalšieho štúdia. 

Až dva roky štúdia budú potrebné v prípade študentov, ktorí získali diplom po štyroch rokoch vysokoškolského štúdia.

Mastère spécialisé v oblasti inžinierskych vied


Mastère Spécialisé (MS) je spoločná značka udelená Konferenciou Grandes Ecoles. Vznikla v roku 1983 vzhľadom na narastajúci dopyt zo strany podnikov, ktoré hľadali absolventov vysokých škôl s praxou pre špecifické odvetvia. Zaručuje kvalitnú odbornú výučbu, umožňuje študentom rozvinúť ich kvality a predstavuje odrazový mostík pre budúce povolanie.

Dĺžka štúdia je minimálne dva semestre, ktoré môžu byť prerozdelené maximálne do dvoch rokov. Štúdium obsahuje:

  • minimálne 350 hodín výučby, ktoré zahŕňajú teoretickú výučbu, praktické cvičenia a prácu v skupinách. (45 kreditov ECTS)
  • projekt riešený v spolupráci s podnikom, ktorý vyúsťuje do obhajoby odbornej diplomovej práce. Minimálna dĺžka stáže v podniku je 4 mesiace (30 kreditov ECTS)

Udeľovanie diplomov "Mastère Spécialisé" je vyhradené členom Konferencie Grandes Ecoles.